พันธะสัญญาของ งาน 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 7

พันธะสัญญา

ลักษณะงาน

การนับระยะเวลา

ภายใต้กรอบ

 

Y  การรับงานเอกสารต่างหน่วยงาน

 

Y  การคัดแยกเอกสารถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ

  

Y  การรับงานเอกสารทางไปรษณีย์

Y  การส่งงานเอกสารทางไปรษณีย์

Y  การจัดส่งงานเอกสารไป ตร.

Y  การประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาและสั่งการ

Y  การจดทำรายงานการประชุม

 

ภายใน 15 นาที

 

ภายใน 1 วัน

 

ภายใน 45 นาที

ภายในเวลา 15.30 น.ของวันทำการ

ภายใน 1 วัน

ภายใน 2 ชม.

ภายใน 5 วัน

 

นับตั้งแต่รับเรื่องถึงลงทะเบียนรับ

 

นับแต่รับเรื่องถึงคัดแยกส่งถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

นับตั้งแต่รับเรื่องถึงลงทะเบียนรับ

นับแต่รับเรื่องถึงจัดส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์

นับแต่รับเรื่องถึงจัดส่ง ตร.

นับแต่รับเรื่องถึงเสนอผู้บังคับบัญชา

นับแต่เสร็จสิ้นการประชุม

 

-หนังสือนำส่งและเอกสารแนบถูกต้องและครบถ้วน

  รับ- ส่งตามระเบียบงานสารบรรณฯ

-หนังสือนำส่งและเอกสารแนบถูกต้องและครบถ้วน

  รับ- ส่งตามระเบียบงานสารบรรณฯ

-หนังสือนำส่งและเอกสารแนบถูกต้องและครบถ้วน

-จ่าหน้าซองถูกต้องและครบถ้วน

-ระบุหน่วยงานปลายทางถูกต้องและครบถ้วน

-เอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

-สรุปหัวข้อและสาระการประชุมครบถ้วน

 

พันธะสัญญาของ งาน 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 7

พันธะสัญญา

ลักษณะงาน

การนับระยะเวลา

ภายใต้กรอบ

 

Y  การเลื่อนขั้นอัตราเงินเดือนประจำปี ภายในอำนาจ ภ.7 (6เดือน/ครั้ง)

Y  การแต่งตั้งกรณีร้องขอ (อุปการะครอบครัว/หาประสบการณ์/อื่นๆ)

                ภายในอำนาจ ตร.

                                -ข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.-รอง ผกก.

 

                                -ข้าราชการตำรวจระดับ สว.- รอง ผกก.

 

                                -ข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.

 

                                -ข้าราชการตำรวจระดับ ผบ.หมู่ / ลูกแถว  

 

                ภายในอำนาจ ภ.7

                                -ข้าราชการตำรวจระดับ สว.-รอง ผกก.

                                -ข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.

 

                                -ข้าราชการตำรวจระดับ ผบ.หมู่ / ลูกแถว

 

Y  การขอเลื่อนยศชั้นประทวน (ส.ต.ต.-จ.ส.ต.)

Y  การขอเลื่อนยศชั้นสัญญาบัตร

Y  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Y  การขอบำเหน็จบำนาญ  หรือบำเหน็จตกทอด

      เฉพาะข้าราชการตำรวจ ภ.7(ส่วนกลาง),บก.อก.ภ.7 และ  กก.สส.ภ.7

Y  การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ

…..เฉพาะข้าราชการตำรวจ ภ.7(ส่วนกลาง),บก.อก.ภ.7,กก.สส.ภ.7 และลูกจ้าง

 

ภายใน 30 วัน

 

 

ภายใน   7 วัน

 

ภายใน   7 วัน

 

ภายใน 30 วัน

 

ภายใน 30 วัน

 

 

ภายใน   7 วัน

ภายใน 30 วัน

 

ภายใน 30 วัน

 

ภายใน 30 วัน

ภายใน 15 วัน

ภายใน 45 วัน

ภายใน 30 วัน

 

 

ภายใน   7 วัน

 

นับตั้งแต่วันที่  ตร. สั่งการถึงวันออกคำสั่ง

 

 

นับแต่รับเรื่องถึง ผบช.ภ.7 สั่งการ (รวบเรื่อง/ประสานสอบถาม

ต้นสังกัด)

นับแต่รับเรื่องถึง ผบช.ภ.7 สั่งการ (รวบเรื่อง/ประสานสอบถาม         ต้นสังกัด)

นับแต่รับเรื่องถึง บผช.ภ.7 มีความเห็นเสนอ  ตร.พิจารณา

 

นับแต่รับเรื่องถึง บผช.ภ.7 มีความเห็นเสนอ ตร. พิจารณา

 

 

นับแต่รับเรื่องถึง ผบช.ภ.7 สั่งการ

นับแต่รับเรื่องถึง ผบช.ภ.7 เสนอ สกพ.ตรวจสอบและกันตำแหน่ง

 

นับแต่รับเรื่องถึง ผบช.ภ.7 เสนอ สกพ.ตรวจสอบและกันตำแหน่ง

 

นับแต่รับเรื่องถึง ผบช.ภ.7 มีคำสั่งและแจกจ่ายคำสั่ง

นับแต่รับเรื่องเสนอ  ตร.

นับแต่รับเรื่องเสนอ  ตร.

นับแต่รับเรื่องถึงส่ง คลังเขต 1 จว.อยุธยา (กรณีเกษียณ,ลาออก)

นับแต่รับเรื่องถึง ส่งกรมบัญชีกลาง (กรณีตาย)

 

นับแต่รับเรื่องถึงแจ้งให้เจ้าตัวมารับบัตร

 

-หน่วยในสังกัดส่งบัญชีขอเลื่อนตามกำหนด 

 

                            

-การแต่งตั้งอยู่ที่ ตร.สั่งการ/ปีละครั้ง

 

-การแต่งตั้งอยู่ที่ ตร.สั่งการ/ปีละครั้ง

 รวบรวมเรื่องเสนอ ผบช.ภ.7 พิจารณาเดือนละ 1 ครั้ง

-การแต่งตั้งอยู่ที่ ตร. ดำเนินการ/ปีละครั้ง 

                        รวบรวมเรื่องเสนอ ผบช.ภ.7 พิจารณาเดือนละ 1 ครั้ง

-การแต่งตั้งอยู่ที่ ตร. ดำเนินการ/ปีละครั้ง

 

 

-การแต่งตั้งอยู่ที่ ตร. สั่งการ/ปีละครั้ง

-การแต่งตั้งอยู่ที่ ผบช.ภ.7 สั่งการ/อยู่ในช่วง ก.พ.ถึง

 30 ก.ย. ของทุกปี

-การแต่งตั้งอยู่ที่ ผบช.ภ.7 สั่งการ/อยู่ในช่วง ก.พ.ถึง

 30 ก.ย. ของทุกปี

-เอกสารครบถ้วน

-เอกสารครบถ้วน

-เอกสารครบถ้วน

-เอกสารครบถ้วน

 

 

-เอกสารครบถ้วน

 

พันธะสัญญาของ งาน 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 7

พันธะสัญญา

ลักษณะงาน

การนับระยะเวลา

ภายใต้กรอบ

 

Y  การดำเนินการทางวินัยกรณีกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัยร้างแรง

 

 

Y การดำเนินการทางวินัยกรณีกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง

 

 

Y  การร้องทุกข์กรณีข้าราชการตำรวจถูกลงทัณฑ์

Y  การขอให้พนักงานอัยการเป็นทนายแก้ต่าง กรณีข้าราชการตำรวจถูกฟ้อง เนื่องจาก

      การฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  เฉพาะข้าราชการตำรวจ ภ.7       (ส่วนกลาง), บก.อก.ภ.7 และ กก.สส.ภ.7

Y  การดำเนินการทางวินัยกรณีข้าราชการตำรวจต้องหาคดีอาญา

 

Y  การโต้ตอบงานเอกสาร

 

ภายใน 125 วัน

 

 

ภายใน    67 วัน

 

 

ภายใน    15 วัน

ภายใน      7 วัน

 

 

ภายใน    19 วัน

 

ภายใน    27 วัน

 

นับตั้งแต่รับเรื่องถึงเสนอมติของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

 ต่อ ผบช.ภ.7 สั่งการ

 

นับแต่รับเรื่องถึงเสนอมติของคณะกรรมการพิจารณาทางวินัยฯ ต่อ ผบช.ภ.7 สั่งการ

 

นับตั้งแต่รับเรื่องถึงเสนอ ผบช.ภ.7 พิจารณาสั่งการ

นับแต่รับเรื่องถึงเสนอ ผบช.ภ.7 ลงนามหนังสือประสานอัยการ

 

 

นับแต่รับเรื่องถึงเสนอ ผบช.ภ.7 สั่งการ และมีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นับแต่รับเรื่องถึงเสนอ ผบช.ภ.7 สั่งการ และมีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

-เอกสารครบถ้วน

 ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เรื่องเข้าที่ประชุม

 4 ถึง 8 เรื่อง/ครั้ง                 

-เอกสารครบถ้วน

 ประชุมเดือนละ 2 ครั้ง เรื่องเข้าที่ประชุม

 10 ถึง 20 เรื่อง/ครั้ง     

-เอกสารครบถ้วน

-เอกสารครบถ้วน

 

 

-เอกสารครบถ้วน

 

-เอกสารครบถ้วน

 

พันธะสัญญาของ งาน 4 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 7

พันธะสัญญา

ลักษณะงาน

การนับระยะเวลา

ภายใต้กรอบ

 

Y  การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนข้าราชการตำรวจ บก.ภ.3 (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

                -การยื่นหลักฐานเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ

                -กรณีบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ (กรณีเร่งด่วน)

 

Y  การขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ

Y  การขอรับทุนการศึกษา

                -ทุนบุตรดีศรี บก.ภ.3

                -ทุนมูลนิธิสงเคราะห์บุตรข้าราชการ ตร.

                -ทุนสมาคมแม่บ้านตำรวจ

Y  การเช่าร้านค้าสวัสดิการ ภ.7

Y  การกู้เงินกองทุนอุดหนุน ตร.

Y  การกู้เงินโครงการเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส.

Y  การกู้เงินเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยของ ตร.

 

 

ภายใน 30 วัน

ภายใน   3 วัน

 

ภายใน   7 วัน

 

ภายใน 30 วัน

ภายใน 30 วัน

ภายใน 30 วัน

ภายใน   5 วัน

ภายใน   5 วัน

ภายใน   7 วัน

ภายใน   5 วัน

 

 

นับแต่รับเรื่องถึงนำเข้าวาระการประชุม

นับแต่รับเรื่องถึงเสนอ ผบช.ภ.7 อนุมัติเป็นกรณีเร่งด่วน

นับตั้งแต่รับเรื่องถึงนำเข้าวาระการประชุม

 

นับแต่รับเรื่องถึงเสนอ ผบช.ภ.7 สั่งการ

นับแต่รับเรื่องถึงเสนอ ตร.

นับแต่รับเรื่องถึงเสนอสมาคมแม่บ้านตำรวจ

นับแต่รับเรื่องถึงนำเข้าวาระการประชุม

นับแต่รับเรื่องถึงเสนอ ผบช.ภ.7 สั่งการ

นับแต่รับเรื่องถึงเสนอ ผบช.ภ.7 สั่งการ

นับแต่รับเรื่องถึงเสนอ ผบช.ภ.7 สั่งการ

 

 

-เอกสารครบถ้วน/ประชุมทุกสัปดาห์แรกของเดือน

-เอกสารครบถ้วน       

                                            

-เอกสารครบถ้วนและมีห้องว่าง

 

-เอกสารครบถ้วน

-เอกสารครบถ้วน

-เอกสารครบถ้วน

-เอกสารครบถ้วน/ประชุมเมื่อครบอายุสัญญา

-เอกสารครบถ้วน

-เอกสารครบถ้วน

-เอกสารครบถ้วน

 งาน 1 / งาน 2 / งาน 3 / งาน 4