ประกันชีวิตกลุ่ม

ข้าราชการตำรวจถวายความปลอดภัยตามเส้นทางเสด็จ

 

1. ความเป็นมา

                ตามที่ พลตำรวจโทพิชิต  ควรเดชะคุปต์   ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขณะดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 มีนโยบายการจัดทำประกันอุบัติเหตุแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 7 ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยตามเส้นทางเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อเป็นสวัสดิการ

 

2. การดำเนินการ

                2.1 ตำรวจภูธรภาค 7 ได้ดำเนินการจัดทำประกันภัยไว้กับบริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด รายละเอียดของกรมธรรม์ได้กำหนดไว้คือ ทุนประกันภัยคนละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  เบี้ยประกันภัยรวม 630,190 บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งปรากฏตามกรมธรรม์เลขที่ 45000694-02  N 20 โดยมีข้อตกลงสำหรับคุ้มครองคือ ต้องสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพ มีผลคุ้มครองนับแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2546 ถึง 12 สิงหาคม 2547

                2.2 ตำรวจภูธรภาค 7 ได้จัดทำรายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยเส้นทางเสด็จและได้จัดทำประกันชีวิตกลุ่มไว้กับบริษัทดังกล่าวรวม 6 จังหวัด คือ นครปฐม  , ราชบุรี , เพชรบุรี , สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ กับสำนักงาน นายตำรวจราชสำนักประจำ รวมจำนวนข้าราชการตำรวจทั้งสิ้น 3,370 นาย

 

3. สถานที่ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียด

                บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (สาขาข่อนแก่น) 150/13-14 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  โทรศัพท์ 0-4323-9843-4 , 245375-8 โทรสาร 0-4323-7159 มือถือ คุณลัดดา  ปัทมดิลก  ผู้จัดการสาขาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0-1873-1909

 

4. ข้อตกลงและเข้าใจตรงกันระหว่างผู้เอาประกันกับบริษัทฯ

                4.1 กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ขยายความคุ้มครองถึงการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการกระโดดร่ม ของข้าราชการตำรวจผู้ถือปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในวงเงินคนละ 100,000 บาท

                4.2 คุ้มครองการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ในวงเงินคนละ 100,000 บาท

                        4.3 คุ้มครองการถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนาในวงเงินคนละ 100,000 บาท

                        4.4 ผู้รับประโยชน์ ตำรวจภูธรภาค 7 รับผลประโยชน์แทนเพื่อมอบให้ทายาทผู้เอาประกันตามกฎหมาย 

 

 
งาน 1 / งาน 2 / งาน 3 / งาน 4