อาคารบ้านพักของ ภ.7

จำนวนทั้งสิ้น  169  หน่วย    ดังนี้

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

แฟลตโพธิ์ทอง สัญญาบัตร

แฟลตโพธิ์ทอง ประทวน

แฟลตโอเดียน

แฟลตใหม่ 1

แฟลตใหม่ 2

บ้านพักแถว (หัวโป่ง)

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

24

32

30

30

30

23

ห้อง

ห้อง

ห้อง

ห้อง

ห้อง

ห้อง

 

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 

หมวดที่ 2

การขอสิทธิเข้าพักอาศัย

 

 

                ข้อ 3  ข้าราชการตำรวจหรือลูกจ้างประจำที่จะขอเข้าพักอาศัย ในอาคารบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำเนินการดังนี้

3.1  ยื่นคำร้องต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพร้อมหลักฐานดังนี้

3.1.1  บันทึกคำให้การยื่นคำร้อง ซึ่งสอบสวนและบันทึกโดยข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรตำแหน่งเหนือตนขึ้นไป โดยให้ปรากฏรายละเอียดและถ้อยคำเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด วันครบเกษียณอายุราชการ การได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้าย (ระบุรายละเอียดของคำสั่ง) สถานภาพการสมรสและรายละเอียดของคู่สมรส (ถ้ามี) อาชีพของคู่สมรส รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร (ถ้ามี) สถานที่พักอาศัยปัจจุบันเป็นของใคร เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคำร้องอย่างไร เคยถูกพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยเกี่ยวกับการพักอาศัยในอาคารบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งเหตุผล และความจำเป็นในการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ยื่นคำร้องมีความเดือดร้อน และจำเป็นจริงพร้อมแสดงหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

                                                3.1.2    สำเนาคำสั่งแต่งตั้งครั้งสุดท้าย

                                                3.1.3    สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชราชการ

                                                3.1.4    สำเนาทะเบียนบ้าน

                                                3.1.5    สำเนาทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

3.2  ให้ยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง หรืออาคารบ้านพักอิสระได้เพียงประเภทเดียว

3.3  ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาคำร้องและมีความเห็นประกอบว่าผู้ยื่นคำร้องมีความจำเป็นจริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด แล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาคำร้องของหน่วย พิจารณาตามหลักเกณฑ์

ข้อ 4  และมีความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาอาคารพิจารณาอนุมัติ

                                สำหรับอาคารบ้านพักส่วนกลางให้คณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอหน่วย พิจารณาคำร้องตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4  และจัดทำบัญชีรายชื่อเรียงตามลำดับความเดือดร้อนจำเป็น ก่อน – หลัง ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอเข้าพักอาศัย ผ่านกองสวัสดิการ  เพื่อพิจารณาจัดสรรผู้จะได้รับสิทธิแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาอาคารบ้านพักส่วนกลางพิจารณาอนุมัติต่อไป บัญชีรายชื่อผู้จะได้รับสิทธิที่ผู้บังคับบัญชาอาคารอนุมัติแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เว้นแต่กรณีหมดสิทธิตามระเบียบให้คัดชื่อออกจากบัญชี

 

                ข้อ 4  หลักเกณฑ์การขอสิทธิเข้าพักอาศัย ในอาคารบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาตามลำดับ ได้ดังต่อไปนี้

4.1  หลักเกณฑ์ที่ 1 บ้านพักของตนเอง คู่สมรสหรือบิดามารดาของผู้ขอสิทธิเข้าพักอาศัย ซึ่งผู้ขอสิทธิเข้าพักอาศัยได้พักอาศัยอยู่ในบ้านนั้นเป็นประจำและเป็นปกติวิสัยถูกเพลิงไหม้ ถูกภัยธรรมชาติเสียหาย ถูกฟ้องขับไล่โดยคำพิพากษาของศาล

4.1  ตามหลักเกณฑ์ที่ 1 นี้ ถือเป็นกรณีเร่งด่วน ให้ยื่นคำร้องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงผู้บังคับบัญชาอาคารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคำร้องในทุกระดับ สำหรับอาคารบ้านพักส่วนกลางให้เสนอผ่านกองสวัสดิการเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาอาคารพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.2  หลักเกณฑ์ที่ 2 นอกจากกรณีตามหลักเกณฑ์ที่ 1 ให้ถือว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ 2 โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคำร้องของหน่วยเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ความเดือดร้อนจำเป็นให้เหมาะสมกับหน่วยของตนเองและด้วยความเป็นธรรม

 

                ข้อ 5  การขอสิทธิเข้าพักอาศัยร่วม ในอาคารบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอสิทธิเข้าพักอาศัยร่วมยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานตามข้อ 3.1 โดยอนุโลมต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดและให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดสอบสวนข้อเท็จจริงถึงกรณีความเดือดร้อนจำเป็นเสนอผู้บังคับบัญชาอาคารแต่ละแห่งพิจารณา โดยอาคารบ้านพักส่วนกลางจะต้องเสนอผ่านกองสวัสดิการเพื่อสอบถามความเห็นจากผู้ปกครองอาคารก่อน แล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลางพิจารณา โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อเจ้าของสิทธิหมดสิทธิการพักอาศัยหรือส่งคืนห้องพักด้วยเหตุใด ๆ ผู้พักอาศัยร่วมจะต้องหมดสิทธิการพักอาศัยร่วมด้วย และการพักอาศัยร่วมจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้

5.1  ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของสิทธิ

5.2  ผู้เข้าพักอาศัยร่วม และเจ้าของสิทธิจะต้องเป็นโสดและเพศเดียวกัน

 

                ข้อ 6  การขอเปลี่ยนแปลงสิทธิพักอาศัย ในอาคารบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิพักอาศัยยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานการพักอาศัยตามข้อ 3.1 โดยอนุโลมต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตามลำดับชั้น เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงถึงกรณีความเดือดร้อนจำเป็นแล้วเสนอตามลำดับเช่นเดียวกับการขอสิทธิพักอาศัย ถึงผู้บังคับบัญชาอาคารแต่ละแห่งเพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่วนอาคารบ้านพักส่วนกลางให้เสนอผ่านกองสวัสดิการเพื่อสอบถามความเห็นจากผู้ปกครองอาคารก่อนแล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอเข้าพักอาศัยพิจารณามีความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาอาคารพิจารณาอนุมัติต่อไป

6.1  การขอเปลี่ยนแปลงสิทธิพักอาศัย มี 2 กรณี คือ

6.1.1  การเปลี่ยนแปลงสิทธิพักอาศัยให้ตรงตามสถานภาพ ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้ได้รับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือมีครอบครัว และบุตรตรงตามประเภทของห้องพัก

6.1.2  การเปลี่ยนแปลงสิทธิพักอาศัยอาคารบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งโดยมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง

 

                ข้อ 7  การสับเปลี่ยนสิทธิพักอาศัย ข้าราชการผู้ประสงค์จะสับเปลี่ยนสิทธิให้ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานการพักอาศัยต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตามลำดับชั้น เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีความเดือดร้อนจำเป็น โดยให้มีบันทึกคำให้การของผู้ที่ยินยอมสับเปลี่ยนสิทธิประกอบการพิจารณาด้วยแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาอาคารแต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ส่วนอาคารบ้านพักส่วนกลางให้เสนอผ่านกองสวัสดิการเพื่อสอบถามความเห็นจากผู้ปกครองอาคารก่อน และจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

7.1  มีความสมัครใจยินยอมสับเปลี่ยนสิทธิพักอาศัยซึ่งกันและกัน

7.2  มีสิทธิพักอาศัยในห้องพักประเภทเดียวกัน หรือสามารถพักอาศัยได้ตรงตามสิทธิที่สับเปลี่ยนกัน

 

                ข้อ 8  การขอสืบสิทธิพักอาศัย ในอาคารบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

8.1  เจ้าของสิทธิเดิมจะต้องหมดสิทธิเข้าพักอาศัยและการหมดสิทธินั้นต้องไม่เป็นเพราะถูกต้องสิทธิพักอาศัย

8.2  ผู้ขอสืบสิทธิต้องเป็น บิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรสของเจ้าของสิทธิเดิม

8.3  ผู้ขอสืบสิทธิต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

8.4  ผู้ขอสืบสิทธิต้องเข้าพักอาศัยร่วมกับเจ้าของสิทธิเดิมอยู่ก่อนแล้ว

8.5  ขอสืบสิทธิได้ไม่เกินสิทธิของผู้ขอสืบสิทธิ

 


งาน 1 / งาน 2 / งาน 3 / งาน 4