งาน 4 ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 

1.     จัดการเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการตำรวจและการสงเคราะห์แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อน

2.     จัดการช่วยเหลืออุปการะบุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจในด้านการศึกษา ได้แก่ การจัดหาทุนการศึกษา และจัดสถานที่ศึกษา เป็นต้น

3.     จัดหาบ้านพักให้กับข้าราชการตำรวจที่เดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย

4.     เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เช่น การกู้เงินกองกลางอุดหนุนตำรวจ การขอกู้เงิน เพื่อปลูกบ้านพักอาศัย หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจ เพื่อเสนอไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

5.     ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาให้กับข้าราชการตำรวจทุกหน่วยงานในสังกัด

6.     งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

อ้างถึง   ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ว่าด้วย การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พ.ศ. 2548

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548

 

 

 

 

ä การขอรับเงินกองทุนข้าราชการตำรวจ บก.ภ.๓ (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
ä ประกันชีวิตกลุ่ม
ä บ้านพักอาศัยของทางราชการ
ä โครงการเงินกู้สวัสดิการ
ä ทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านตำรวจ
ä การแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินของข้าราชการตำรวจ
ä การให้ทุนการศึกษา “ ทุนบุตรดีศรี บก.ภ.3 ”

 

 
งาน 1 / งาน 2 / งาน 3