(สำเนา)

                     บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ                         สกพ.                    โทร. 0-2252-5921  และ 0-2205-2539                              

ที่  0006.524/2010                                    วันที่    3      มิถุนายน   2547

เรื่อง   การแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินของข้าราชการตำรวจ

***************************************************************************************************************************************

เรียน  ผบ.ตร. (ผ่าน ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 2))

                1. เรื่องเดิม

                                1.1 หนังสือ สวท. ที่ 0026.13/4365 ลง 30 ธ.ค.2546 เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจภายในสังกัด บก.อก.สวท. ให้ ตร. พิจารณา โดย

                                                1.1.1 ให้ข้าราชการขึ้นทะเบียนคนจน

                                                1.1.2 เสนอปัญหาให้รัฐบาลพักชำระหนี้หรือให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

                                1.2 บันทึกสั่ง ตร. ลง 4 ก.พ.2547 ท้ายหนังสือ สวท. ตามข้อ 1.1 ให้ สนผ. รวบรวมเรื่องหนี้สินของข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการ

                                1.3 สนผ. มีบันทึก ที่ 0007.43/1228 ลง 12 มี.ค.2547 เสนอแนวทางการแก้ไข โดยให้ สก. ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาระบบสวัสดิการในภาพรวม และมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการกู้เงิน และการผ่อนชำระเงินกู้กองกลาง ตร. และเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ แก้ไขปัญหาภาระหนี้สินของข้าราชการตำรวจเป็นแนวทางเดียวกันโดยใช้ระบบสวัสดิการ และ ตร. มีบันทึกสั่ง ลง 15 มี.ค. 2547 ให้ สก. ดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

                2. ข้อเท็จจริง

                                2.1 การขึ้นทะเบียนคนจน ปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 03103/ว 518 ลง 13 ก.พ.2547 แจ้งกรณีการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ โดยกำหนดให้ผู้ที่ประสบปัญหาสังคมและความยากจนไปแจ้งความประสงค์ขอจดทะเบียนได้ภายใน 15 มี.ค.2547 ซึ่งตามระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนดได้หมดลงแล้ว ทำให้ข้าราชการตำรวจที่มีภาระหนี้สินไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในเวลาที่กำหนด

                                2.2 การเสนอปัญหาให้รัฐบาลพักชำระหนี้หรือให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก การที่จะเสนอปัญหาให้รัฐบาลพักชำระหนี้ จะต้องมีวิกฤติใด ๆ เกิดขึ้นกับข้าราชการตำรวจ และส่งผลกระทบต่อรายได้ของข้าราชการตำรวจ จึงจะเป็นเหตุผลอันสมควรที่จะเสนอปัญหาให้รัฐบาลพักชำระหนี้ได้ อนึ่ง การพักชำระหนี้จำนวนดอกเบี้ยยังคงหมุนเวียนตามปกติและระยะเวลาสิ้นสุดในการชำระหนี้จะขยายต่อไป

                3. ข้อพิจารณา

                                ตร.มีสวัสดิการให้ข้าราชการตำรวจสามารถกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าท้องตลาด ดังนี้

                                3.1 เงินกู้กองกลาง ตร. อัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ได้รับเป็นอัตราดอกเบี้ยของสวัสดิการ กล่าวคือ ผู้ที่เป็นสมาชิก

การฌาปนกิจสงเคราะห็ ตร. คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี และผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 เดือน โดยให้ข้าราชการตำรวจเป็นผู้ค้ำประกันจำนวน 2 ราย สำหรับการกำหนดวงเงินให้กู้มุ่งเน้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นหลัก โดยกำหนดการให้กู้เป็น 2 กรณี ดังนี้

                                                3.1.1 กรณีพิเศษ ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของอัตราเงินเดือนผู้กู้ แต่ต้องไม่เกิน 30,000.-บาท

                                                                ให้กู้เพื่อ

                                                                3.1.1.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการตำรวจหรือลูกจ้างประจำคู่สมรส บุตร บิดา มารดา

                                                                3.1.1.2 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานฌาปนกิจศพคู่สมรส บุตร บิดา มารดาของข้าราชการตำรวจหรือลูกจ้างประจำ

                                                                3.1.1.3 เป็นค่าใช้จ่ายเนื่องจากประสบภัยธรรมชาติของข้าราชการตำรวจหรือลูกจ้างประจำ

                                                                3.1.1.4 เป็นค่าใช้จ่ายในการอุปสมบทของข้าราชการตำรวจหรือลูกจ้างประจำ

                                                                3.1.1.5 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมงคลสมรสของข้าราชการตำรวจหรือลูกจ้างประจำ

                                                3.1.2 กรณีปกติ ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของอัตราเงินเดือนผู้กู้ แต่ต้องไม่เกิน 50,000.-บาท ให้กู้เพื่อชำระหนี้

                                                การกำหนดวงเงินให้กู้เป็นการกำหนดวงเงินกู้ที่ไม่สูงมากนัก ทำให้ผู้กู้สามารถผ่อนชำระได้ โดยไม่เป็นภาระมากเกินไป เพียงให้มีเงินคงเหลือต่อเดือนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการดำรงชีพ

                                3.2 เงินกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยของ ตร. โดยเป็นการสงเคราะห์ให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งมีหลักเกณฑ์การขอกู้โดยย่อ กล่าวคือ ให้ข้าราชการตำรวจหรือลูกจ้างประจำกู้ได้ ซึ่งต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีอายุไม่เกิน 55 ปี ยื่นขอกู้ได้ 30 เท่าของอัตราเงินเดือน แต่ไม่เกิน 500,000.-บาท และไม่เกิน 80%  ของราคาประเมินที่ดินที่นำมาค้ำประกันเงินกู้ ผ่อนชำระภายใน 100 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี

                                3.3 เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ธนาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำโครงการหลากหลายรูปแบบ ซึ่งทุกโครงการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการจัดสวัสดิการที่ให้ข้าราชการตำรวจสามารถจัดซื้อ/จัดหาที่อยู่อาศัยได้สะดวกขึ้น โดยในหลักเกณฑ์การยื่นกู้เงิน และอัตราดอกเบี้ยข้าราชการตำรวจได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าบุคคลทั่วไป และกำหนดระยะเวลาการส่งชำระค่างวดไว้ยาวนานถึง 30 ปี ทำให้จำนวนเงินงวดที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือนไม่สูงมากนัก และไม่เป็นภาระกับข้าราชการตำรวจมากจนเกินไป อีกทั้งเมื่อพ้นจากราชการตำรวจแล้ว ข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการยังมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของข้าราชการตำรวจในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการต่าง ๆ ที่ให้ข้าราชการตำรวจยื่นขอกู้ได้ดังนี้

                                                3.3.1 การกู้เงินตามมาตรการส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล

                                                3.3.2 การกู้เงินตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

                                                                โครงการตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 กำหนดให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำยื่นกู้เงินเพื่อจัดซื้อ/จัดหาที่อยู่อาศัยได้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเป็นดังนี้

                                                                - คงที่ 1 ปี                                ร้อยละ 2.75

                                                                - คงที่ 2 ปี                ปีที่ 1        ร้อยละ 3.50

                                                                                                ปีที่ 2        ร้อยละ 3.75

                                                                - คงที่ 3 ปี                ปีที่ 1        ร้อยละ 3.00

                                                                                                ปีที่ 2        ร้อยละ 4.00

                                                                                                ปีที่ 3        ร้อยละ 5.00

                                                                – คงที่ 5 ปี                                ร้อยละ 7

และหลังจากครบกำหนดของระยะเวลาคงที่แล้ว อัตราดอกเบี้ยตามสวัสดิการจะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของธนาคารฯ ที่คิดกับลูกค้าทั่วไปลบร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเป็นดังนี้

                                                                - เงินกู้ไม่เกิน        200,000.-บาท             อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5            ต่อปี

                                                                - เงินกู้ไม่เกิน    3,000,000.-บาท              อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6               ต่อปี

                                                                - เงินกู้เงิน        3,000,000.-บาท              อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25         ต่อปี

                                                3.3.3 การกู้เงินตามโครงการที่ดินเปล่าเพื่อข้าราชการตำรวจ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีโอกาสซื้อที่ดินเตรียมพร้อมไว้สำหรับปลูกสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองในอนาคต อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ช่วง 3 ปี แรก เท่ากับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี ตามประกาศธนาคารฯ (ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น) บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี หลังจากนั้นเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่คิดกับลูกค้าทั่วไปลบร้อยละ 0.50 ต่อปี

                                                3.3.4 การกู้เงินตามโครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการสมาชิก กบข. ครั้งที่ 2 เป็นการจัดทำสินเชื่อเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. โดยกำหนดวงเงินให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินและราคาซื้อขาย และไม่เกิน 65 เท่าของอัตราเงินเดือน ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กำหนดไว้ กล่าวคือ 2 ปีแรกคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยปีที่ 1 เท่ากับร้อยละ 2.90 ต่อปี  ปีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 3.50 ต่อปี หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของธนาคารฯ ลบร้อยละ 2.25 ต่อปี

                4. ข้อเสนอ

                                ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจ จึงเห็นควรแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดที่มีปัญหาภาระหนี้สินทราบถึงสวัสดิการให้กู้เงินของ ตร. และให้ใช้บริการสวัสดิการเงินกู้ของ ตร. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินต่อไป

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

                                                                                                (ลงชื่อ) พล.ต.ต.บรรสิทธิ์ เจริญพานิช

                                                                                                                       (บรรสิทธิ์  เจริญพานิช)

                                                                                                                    รอง ผบช.ปรท.ผบช.สกพ.

 

เรียน ผบ.ตร.

                พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการตามเสนอ สกพ. ข้อ 4

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

                                                                                                (ลงชื่อ) พล.ต.ท.ปทีป ตันประเสริฐ

                                                                                                                        (ปทีป ตันประเสริฐ)

                                                                                                                       ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร2)

                                                                                                                           16 มิ.ย.2547

 

                - ดำเนินการตามเสนอ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 2)

 

                                                                                                (ลงชื่อ) พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ

                                                                                                                        (สุนทร ซ้ายขวัญ)

                                                                                                                   รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.

                                                                                                                          22 มิ.ย.2547

 

สำเนาถูกต้อง

ที่ 0006.524/8554

เรียน ผบช.ภ.7

                เพื่อโปรดทราบอนุมัติ ตร. ลง 22 มิ.ย.2547 ท้ายหนังสือ สกพ. ที่ 0006.524/2010 ลง 3 มิ.ย.2547 และโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามนัยหนังสือดังกล่าวต่อไป

 

                                                                                                (ลงชื่อ) พ.ต.อ.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล

                                                                                                                     (วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล)

                                                                                                                   รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.สก.

                                                                                                                            24 มิ.ย.2547

 

 

 


งาน 1 / งาน 2 / งาน 3 / งาน 4