งาน 3 ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 

1.     จัดให้ข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือส่วนราชการอื่น

2.     ดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจขอลาศึกษาต่อ

3.     งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

อ้างถึง   ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ว่าด้วย การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พ.ศ. 2548

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548

 

 

 

 

†โครงการฝึกอบรมของตำรวจภูธรภาค 7

†คำสั่งข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรฯ

 

 

งาน 1 / งาน 2 / งาน 4