งาน 2 ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 

  1.   เสนอแนะ จัดทำนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของตำรวจภูธรภาค ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทำโครงการสรรหาตัวบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ

  2.   จัดทำการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในสังกัดตำรวจภูธรภาค เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

  3.   จัดทำและเสนอแนะการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งให้กับหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาคตลอดจนการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งในตำแหน่งต่าง ๆ

  4.   จัดทำแผน โครงการ และงบประมาณด้านอัตรากำลังของตำรวจภูธรภาค

  5.   จัดทำทำเนียบอัตรากำลังอนุญาตข้าราชการตำรวจทุกระดับและลูกจ้าง ตลอดจนการจัดทำทะเบียนพลที่มีอยู่จริง

  6.   การประสานงานด้านอัตรากำลังและอัตราเงินเดือนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนอัตรากำลังและอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างให้ถูกต้องตามความเป็นจริง กับแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหม่และการขอแปลงอัตรา

  7.   ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรภาค

  8.   ดำเนินการเกี่ยวกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการในสังกัดตำรวจภูธรภาค

  9.   ดำเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการตำรวจ

10.   ดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาคสำรองราชการ

11.   ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ การลาออก และการให้ออกจากราชการที่ไม่เกี่ยวกับความผิดทางวินัย

12.   ดำเนินการเกี่ยวกับการเกณฑ์ การขอปลดประจำการของข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

13.   ดำเนินการเกี่ยวกับภาคเอกชนหรือหน่วยราชการอื่นจ้างตำรวจไปรักษาการณ์

14.   ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักเวร

15.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มค่าจ้าง การขอเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคุณต่าง ๆ

16.   ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของบัญชีขอเบิกเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรภาคประจำเดือน

17.   รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอบำเหน็จความชอบประจำปี และเก็บสถิติผลงานเป็นรายบุคคลเพื่อใช้พิจารณาความสามารถหรือหย่อนความสามารถตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

18.   จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ.7 และแฟ้มประวัติข้าราชการตำรวจ รวมทั้งตำรวจนอกราชการ การหมายเหตุ แก้ไข เพิ่มเติม การลงประวัติความดีความชอบพิเศษ ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรต่าง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือการขอเปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยที่เกี่ยวข้องของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

19.   จัดทำบัตรประจำตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทต่าง ๆ และบัตรประจำตัวอื่น ๆ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และข้าราชการบำนาญในสังกัดตำรวจภูธรภาค

20.   ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบอายุราชการของข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จบำนาญ การขอเลื่อนยศผู้เกษียณอายุราชการ

21.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศ และการเรียกคืน2.22ดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจที่เข้ารับราชการใหม่หรือย้ายเข้ามาใหม่ให้ทราบและเข้าใจเป้าหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน

23.   ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน

24.   การยกย่องชมเชยข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

25.   งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

อ้างถึง   ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ว่าด้วย การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พ.ศ. 2548

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548

 

 

 

 

ä สถานีตำรวจภูธรในสังกัด ภ.7
£ สถานภาพกำลังพล
Ø คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
J การเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน
Ø คำสั่งข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรฯ

 

 

งาน 1 / งาน 3 / งาน 4