งาน 1 ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 

1.     งานด้านธุรการ และงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า – ออกของ ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ และตำรวจภูธรภาค

2.     เป็นเลขานุการของการประชุมตามที่ กองบังคับการอำนวยการหรือตำรวจภูธรภาค จัดให้มีการประชุมขึ้น เว้นแต่กรณีที่มีเจ้าของเรื่องการประชุมรับหน้าที่เป็นเลขานุการของการประชุม

3.     รวบรวม จัดเก็บรักษา หรือแจกจ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.     จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการของกองบังคับการอำนวยการและตำรวจภูธรภาค

5.     ควบคุมสมุดการลงเวลาทำงานของตำรวจภูธรภาคให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

6.     จัดข้าราชการตำรวจไปร่วมกิจกรรมหรือพิธีการต่างๆ

7.     เสนอแนะ จัดทำนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของตำรวจภูธรภาค ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะจัดทำโครงการสรรหาตัวบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ

8.     งานที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดไว้เป็นการเฉพาะ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ

9.     งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


 

อ้างถึง   ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ว่าด้วย การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พ.ศ. 2548

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548

 

 

 

 

†คำสั่งข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรฯ

 

 

งาน 2 / งาน 3 / งาน 4