กองทุนข้าราชการตำรวจ บก.ภ.3

(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

 

ความเป็นมา

                กองทุนข้าราชการตำรวจ บก.ภ.3 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 โดย พลตำรวจตรี ล้วน ปานรศทิพ อดีต ผู้บังคับการตำรวจภูธร 3 ได้นำเงินจากการเช่าบูชาเหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  มาจัดตั้งกองทุน ฯ

วัตถุประสงค์

                1. เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด บก.ภ.3 ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเสี่ยงภัยจนได้อันตรายแก่กายและจิตใจ หรือบังเกิดผลเสียต่อสุขภาพอันเนื่องจากการปฏิบัติราชการ

                2. เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด บก.ภ.3 ที่เสียชีวิต

                3. เพื่อช่วยเหลือบุตรข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด บก.ภ.3 ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์

                4. เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด บก.ภ.3 ที่ครอบครัวประสบอุบัติภัยร้ายแรง ภัยทางธรรมชาติอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย เป็นต้น

ระเบียบกองทุน (ฉบับที่ 1) ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ

ประเภทการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

                1. การให้ความช่วยเหลือกรณีได้รับบาดเจ็บ

                                1.1 ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากปราบปรามผู้กระทำผิด จากการปะทะต่อสู้หรือถูกโจมตีขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่

                                1.2 ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือในระหว่างไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ นอกเหนือจาก 1.1

                                1.3 ได้รับบาด เจ็บเนื่องจากไม่ใช่สาเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการ

                2. การให้ความช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต

                                2.1 เสียชีวิต เนื่องจากการปราบปรามผู้กระทำผิด จากการปะทะต่อสู้หรือถูกซุ่มโจมตีขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่

                                2.2 เสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือในระหว่างไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ นอกเหนือจากข้อ 2.1

                                2.3 เสียชีวิต เนื่องจากไม่ใช่สาเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการ

                3. การให้ความช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติภัยร้ายแรง ได้แก่ การประสบอุทกภัย วาตภัย หรืออัคคีภัย ที่มิได้เกิดขึ้นอย่างเป็นประจำและมีลักษณะความเสียหายอย่างร้ายแรง

 

 

 

หลักฐานที่จะใช้ประกอบในการขอรับเงินกองทุน ฯ มีดังนี้

 

กรณี

การดำเนินการ

หลักฐานขอรับเงิน

1.ได้รับบาดเจ็บ

-  เสนอรายงานตามลำดับชั้นถึงประธานกรรมการกองทุน ฯ ทราบโดยด่วน หรือ ในโอกาสแรกที่พึงกระทำได้

1.1แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ สาเหตุและพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องระบุให้ชัดเจนว่าได้รับบาดเจ็บธรรมดาหรือบาดเจ็บสาหัส

1.2 ความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาโดยกำหนดระยะเวลาการรักษา

1.3 หลักฐานการสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

2.กรณีเสียชีวิต

- ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเสนอรายงานตามลำดับชั้นถึงประธานกรรมการกองทุน ฯ โดยด่วนที่สุด

- ในเบื้องต้นให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล วัน เวลาและสถานที่เกิดเหตุ สาเหตุและพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นโดยย่อให้ทราบก่อน จากนั้นให้เสนอรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งภายใน 15 วัน

 

- สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพและสำเนาใบมรณะบัตร

- หลักฐานการสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ สำเนาประจำวันข้อเกิดเหตุ

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตและ/หรือของทายาทครอบครัวผู้เสียชีวิต

- หลักฐานการตรวจสอบทายาทครอบครัวผู้เสียชีวิต หรือบันทึกการสอบสวนทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ

- หลักฐานประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.กรณีประสบอุบัติภัยร้ายแรง

- เสนอรายงานตามลำดับชั้นถึงประธานกรรมการกองทุน ฯ โดยด่วน หรือในโอกาสแรกที่พึงกระทำได้

- การรายงานให้ปรากฏรายละเอียดเหตุการณ์ ความรุนแรงและความเสียหายที่ได้รับให้ชัดเจน ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในรายงานไว้ด้วย

หมายเหตุ               - เพื่อประกอบการพิจารณาในการอนุมัติจ่ายเงินให้ส่งเอกสารครบทุกข้อ

                                - เอกสารที่เป็นสำเนาจะต้องให้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ลงนามรับรอง

                                - การส่งหลักฐานขอรับเงินกองทุน ฯ ให้นำเรียนผ่านตามลำดับชั้น

                                                - เมื่อ งาน 4 กก.1 บก.อก.ภ.7 ได้รับรายงานแล้ว จะตรวจสอบหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วนำเข้าที่ประชุมภายในวันที่  5 ของทุกเดือน

 

 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนข้าราชการตำรวจ บก.ภ.3

 

กรณี

หลักเกณฑ์

1. ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส

                1.1 เนื่องจากการปราบปรามผู้กระทำผิด จากการปะทะต่อสู้ หรือถูกซุ่มโจมตีขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ

                                1.1.1 รักษา                1-5            วัน

                                1.1.2 รักษา                6-10          วัน

                                1.1.3 รักษา              11-15         วัน

                                1.1.4 รักษา              16-20         วัน

                1.2 เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือในระหว่างไปปฏิบัติราชการ

                                2.1.1 รักษา                1-5            วัน

                                2.1.2 รักษา                6-10          วัน

                                2.1.3 รักษา              11-15         วัน

                                2.1.4 รักษา              16-20         วัน

                1.3 เนื่องจากไม่ใช่เหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

 

 

จ่ายไม่เกิน 3,000      บาท

จ่ายไม่เกิน 5,000      บาท

จ่ายไม่เกิน 7,000      บาท

จ่ายไม่เกิน 9,000      บาท

 

จ่ายไม่เกิน 2,000      บาท

จ่ายไม่เกิน 3,000      บาท

จ่ายไม่เกิน 4,000      บาท

จ่ายไม่เกิน 5,000      บาท

จ่ายไม่เกิน 1,000      บาท

2. ได้รับบาดเจ็บสาหัส

                2.1 เนื่องจากการปราบปรามผู้กระทำผิดจากการปะทะต่อสู้หรือถูกซุ่มโจมตีขณะปฏิบัติหน้าที่

                2.2 เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือในระหว่างไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ

                2.3 เนื่องจากไม่ใช่เหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

จ่ายไม่เกิน 20,000   บาท

จ่ายไม่เกิน 15,000   บาท

จ่ายไม่เกิน 10,000   บาท

3. เสียชีวิต

                3.1 เนื่องจากการปราบปรามผู้กระทำผิดจากการปะทะต่อสู้หรือถูกซุ่มโจมตีขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ

                3.2 เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือในระหว่างไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ

                3.3 เนื่องจากไม่ใช่เหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

จ่ายไม่เกิน 20,000   บาท

 

จ่ายไม่เกิน 15,000   บาท

จ่ายไม่เกิน 10,000   บาท

เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรอง เห็นควรจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์แล้ว เสนอ ผบช.ภ.7 อนุมัติจ่ายเงิน โดยให้ งาน 3กก. 4 บก.อก.ภ.7 จ่ายเงินให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือต่อไป

หมายเหตุ          

                                สถานที่ติดต่อ            งาน 4 กองกำกับการ 1 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 โทร. 0-3424-3751-5 ต่อ 29

 

 


งาน 1 / งาน 2 / งาน 3 / งาน 4