บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ                 บก.อก.ภ.7               โทร 0-3424-3751 ต่อ 29

ที่       0018.114/3016                                       วันที่    19     กรกฎาคม  2547         

เรื่อง      การให้ทุนการศึกษา “ทุนบุตรดีศรี บก.ภ.3 ” 

 

 

เรียน    ผบช.ภ.7

                1.เรื่องเดิม

                                ตามระเบียบกองทุนข้าราชการตำรวจ บก.ภ.3  ฉบับที่ 2  ว่าด้วย การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจในสังกัด
 ภ.7 โดยใช้ชื่อทุนว่า
“ ทุนบุตรดีศรี บก.ภ.3 ”  แบ่งทุนออกเป็น  3  ประเภท ดังนี้

                                1.1 ทุนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษา  ทุนละ 2,000 บาท

                                1.2 ทุนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และสายอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ทุนละ  3,000  บาท

                                1.3 ทุนสำหรับนักศึกษาสายอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี  ทุนละ  4,000  บาท

                2.ข้อเท็จจริง

                ผู้ที่ขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐาน  ดังนี้

                                2.1 บิดา หรือ มารดา  เป็นข้าราชการตำรวจ หรือลูกจ้างประจำที่รับราชการอยู่ในสังกัด ภ.7

                                2.2 เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม

                                2.3 เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรอง

                                2.4 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5

                                2.5 ใบรับรองผลการศึกษา  และใบรับรองความประพฤติของผู้ที่ขอทุนจากสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา

                                2.6 การให้ทุนแต่ละหน่วยงานในระดับกองกำกับการ หรือตำรวจภูธรจังหวัด จะได้รับทุนแต่ละประเภทไม่เกินประเภทละ  1  ทุน   หากประเภทใดไม่มีผู้ยื่นขอจะนำไปเพิ่มให้กับประเภทที่ต่ำกว่าได้ในหน่วยงานเดียวกัน   และข้าราชการตำรวจที่ประจำ ภ.7 หรือสำรองราชการจะได้รับทุนแต่ละประเภท ไม่เกินประเภทละ  1  ทุน

                3.ข้อพิจารณา

                เห็นควรดำเนินการดังนี้

                                3.1 แจ้ง  ผบก.ภ.จว. ในสังกัด ภ.7, ผกก.1-5 บก.อก.ภ.7, ผกก.ฝอป.ภ.7 และ ผกก.สส.ภ.7  ทราบ และให้พิจารณาคัดเลือกบุตรข้าราชการตำรวจ และบุตรลูกจ้างประจำ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 2 ส่ง ภ.7 ภายใน 17 ส.ค.47 เพื่อจะได้นำเข้าประชุมในคณะอนุกรรมการกองทุนฯ พิจารณาต่อไป

                                3.2 การมอบทุน จะมอบให้ในวันที่  13 ตุลาคม 2547 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ

                4.ข้อเสนอ

                                พร้อมนี้ได้ร่างหนังสือถึงหน่วยที่เกี่ยวข้องตามข้อ 3 แนบมาด้วยแล้ว  หากเห็นชอบขอได้โปรดกรุณาลงนาม

                เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  พ.ต.อ. วิศิษฐ์  โสมินทุ

                                                                                                              ( วิศิษฐ์  โสมินทุ )

                                                                                                 รอง ผบก.อก.ภ.7 ปรท.ผบก.อก.ภ.7         

 

 

                     บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ                 .7                   โทร 0-3424-3751 ต่อ 29

ที่     0018.114/4299                                         วันที่    23      กรกฎาคม  2547         

เรื่อง    การให้ทุนการศึกษา “ ทุนบุตรดีศรี บก.ภ.3 ”

 

ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.7

ผกก.1-5 บก.อก.ภ.7 , ผกก.สส.ภ.7 , ผกก.ฝอป.ภ.7

ข้าราชการตำรวจประจำ ภ.7 และ ข้าราชการตำรวจสำรองราชการ บก.อก.ภ.7

                1.ตามระเบียบกองทุนข้าราชการตำรวจ บก.ภ.3 ฉบับที่ 2 ว่าด้วย การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ และบุตรลูกจ้างประจำในสังกัด ภ.7 ใช้ชื่อว่า ” ทุนบุตรดีศรี บก.ภ.3 ” แบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ

                                1.1 ทุนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท

                                1.2 ทุนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และสายอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ทุนละ 3,000 บาท

                                1.3 ทุนสำหรับนักศึกษาสายอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ทุนละ 4,000 บาท

                2.จึงให้ท่านพิจารณาคัดเลือกบุตร ธิดา ของข้าราชการตำรวจ และบุตรลูกจ้างประจำในสังกัดของท่านที่ขอรับทุนฯ ประเภท
ละ 1 ทุน โดยมีหลักเกณฑ์ระเบียบของกองทุนฯ ดังนี้

                                2.1 เป็นบุตรข้าราชการตำรวจหรือบุตรลูกจ้างประจำที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม

                                2.2 มีผลการศึกษาในปีที่ผ่านมา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

                                2.3 เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรอง

                                2.4 หนังสือรับรองความประพฤติของสถานศึกษาที่ผู้ขอรับทุนฯ ศึกษาอยู่

                                2.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ขอรับทุนฯ

                                2.6 ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกด้วยความยุติธรรม โดยยึดถือถึงฐานะของบิดา มารดาของผู้ขอรับทุนฯ

                3.ตามข้อ 2. ให้ส่งรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนฯ และรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนสำรอง เพื่อคณะอนุกรรมการกองทุนฯ จะพิจารณาให้ หากมีเงินเหลือ หรือสมควรได้รับทุนฯ แล้วแต่กรณี

                4.ให้ส่งรายชื่อพร้อมหลักฐาน ตาม 2. ไป ภ.7 ภายในวันที่ 17 ส.ค.47 (ห้ามผัดส่ง) เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

                                                                                                 

(ลงชื่อ)  พล.ต.ต. อาจิณ  โชติวงศ์

                                                                                                              ( อาจิณ  โชติวงศ์ )

                                                                                                               รอง ผบช.ภ.7(7)

                                                                                                   ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฯ

                                                                                                 แบบฟอร์มขอทุนบุตรดีศรี บก.ภ.3    >>คลิก<<

 

 

งาน 1 / งาน 2 / งาน 3 / งาน 4