(สำเนา)

                    บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ                                                      รพ.ตร.                                                    โทร. 0-2252-0067                              

ที่  0037.12/813                            วันที่    16      มีนาคม      2549

เรื่อง   การตรวจสุขภาพประจำปีและการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

************************************************************************************************************************************

 

เรียน  ผบ.ตร. (ผ่าน ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร.))

                1. เรื่องเดิม

                                1.1 ตามบันทึก รพ.ตร. ที่ 0037.(15)/903 ลง 27 ธ.ค.2548 เรื่องการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2549                                  1.2 ตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 20 บทที่ 5 การตรวจโรคแก่ข้าราชการตำรวจประจำปี

                                1.3 จากรายงานผลการตรวจสุขภาพ ตร. ในปีที่ผ่านมา มีการรายงานที่คลาดเคลื่อนพบอุบัติการณ์ของโรคต่าง ๆ ต่ำกว่าข้อมูลระดับประเทศและข้อมูลการตรวจสุขภาพของงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร.  เนื่องจากหน่วยงานบางหน่วยใช้เกณฑ์การวินิจฉัยโรคแบบเดิม ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายประการ ประกอบกับการตรวจสุขภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนตามหัวข้อที่สมควรจะตรวจ

                2. ข้อเท็จจริง

                                ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2548 ซึ่งทางหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ตร. ส่งกลับมา มีรายละเอียดที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่รวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

                                2.1 บางหน่วยยังขาดการตรวจ HDL และ LDL ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นการตรวจที่จำเป็นสำหรับการวินิจฉัยค่าไขมันในเลือด แต่ไม่อยู่ในสิทธิการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทำให้ รพ.บางแห่งไม่ตรวจให้กับข้าราชการตำรวจ หากไม่ใช้เงินส่วนตัวชำระเอง

                                2.2 เกณฑ์การวินิจฉัยโรคบางโรคได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงผลการตรวจสุขภาพจะต้องรู้เกณฑ์การวินิจฉัยกลาง เพื่อการรายงานผลที่ถูกต้อง สำหรับเกณฑ์การวินิจฉัยฉบับล่าสุดได้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสุขภาพในปีต่อไป

                                2.3 จำนวนผู้ตรวจที่พบผิดปกติตามหัวข้อโรคต่าง ๆ ในแบบฟอร์มรายงานผลนั้น หมายถึงผู้ที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติรวมกับผู้ที่เป็นโรค และได้รับการรักษาจนผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติ ฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี ควรทำแบบสอบถามข้อมูลถึงโรคที่ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพที่เป็นอยู่ที่สำคัญคือ โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติและเบาหวาน เพื่อนับรวมเข้ากับจำนวนที่ตรวจพบผลเลือดผิดปกติในโรค นั้น ๆ

                                2.4 ได้มีการแก้ไขแบบฟอร์มการลงผลตรวจสุขภาพประจำปี 2549 เพื่อให้ข้อมูลด้านสุขภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะเริ่มใช้เมื่อมีการตรวจสุขภาพในรอบใหม่ของปีงบประมาณ 2549

                3. ข้อพิจารณา

                                3.1 เห็นควรแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการตรวจสุขภาพประจำปีของกองบัญชาการ กองบังคับการและกองกำกับการในสังกัด

                                3.2 เพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อ 2.1 ขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้

                                                3.2.1 ให้ ตร. จัดสรรงบเพิ่มเติมสำหรับการตรวจไขมัน HDL และ LDL โดยทาง บก.ต่าง ๆ รวบรวมใบเสร็จเบิกจ่ายจาก ตร. โดยให้งบพิเศษ

                                                3.2.2 ให้ บก.ต่าง ๆ ทำความตกลงขอตรวจ HDL และ LDL ให้กับข้าราชการในสังกัด โดยไม่ต้องจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาล โดยถือเป็นส่วนแถม (อาจไม่สามารถทำได้ ทุก บก.)

                                                3.2.3 ตร. ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อขออนุมัติการตรวจ HDL และ LDL ข้าราชการตำรวจอายุ 35 ปี ขึ้นไปในรายการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาต้นเหตุ อ้างอิงถึงหลักเกณฑ์การวินิจฉัย และการรักษาโรคตามมาตรฐานสากล

                4. ข้อเสนอ

                                เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของ ตร. เป็นไปในทางเดียวกัน และให้ได้ข้อมูลด้านสุขภาพที่ตรงกับข้อเท็จจริง เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

                                4.1 อนุมัติดำเนินการตามข้อ 3.1

                                4.2 ให้ ตร. สั่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามข้อ 3.2.3

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

                         (ลงชื่อ) พล.ต.ท. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ

                                                                                                                         (นุกูล เจียมอนุกูลกิจ)

                                                                                                                              พตร. (สบ.8)

 

- อนุมัติตามข้อ 3.1

- ดำเนินการ ตามข้อ 3.2.3

 

(ลงชื่อ) พล.ต.ท.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

                       (อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช)

                     ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

                              21 มี.ค.2548

 

 

 

 

เกณฑ์การแปลผลการตรวจสุขภาพ

 

 

 

โรค

 

 

ผลผิดปกติ

 

 

1. ความดันโลหิตสูง หมายถึง

ผลการวัดความดันได้ค่า หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 mmHg.

 

2. ไขมันผิดปกติ หมายถึง

                Cholesterol

                Triglyceride

                HDL - Cholesterol

                                ชาย

                                หญิง

                LDL - Cholesterol

ผลการตรวจไขมันชนิดใดชนิดหนึ่งมีผลผิดปกติ

มากกว่า                                    200                         mg/dl

มากกว่า                                    150                         mg/dl

 

น้อยกว่า หรือ เท่ากับ                  40                           mg/dl

น้อยกว่า หรือ เท่ากับ                  50                           mg/dl

น้อยกว่า หรือ เท่ากับ                  130                         mg/dl

 

3. น้ำตาลในเลือดผิดปกติ หมายถึง

                เบาหวาน  หมายถึง   ระดับ       Glucose

                IFG         หมายถึง   ระดับ       Glucose

 

มากกว่า หรือ เท่ากับ                  126                         mg/dl

อยู่ระหว่าง                                110 – 125              mg/dl

 

4. น้ำหนักเกินมาตรฐาน หมายถึง

                BMI

 

มากกว่า หรือ เท่ากับ                  25

 

5. โรคอ้วน หมายถึง

                BMI

 

มากกว่า หรือ เท่ากับ                  27

 

6. โลหิตจาง หมายถึง

                หญิง        Hct

                ชาย          Hct

 

น้อยกว่า                                    36 %

น้อยกว่า                                    40 %

 

7. สูบบุหรี่ หมายถึง

ผู้ที่มีการสูบบุหรี่ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา

 

8. ดื่มสุรา หมายถึง

ผู้ที่ขาดการดื่มสุราไม่ได้ หรือ ผู้ดื่มสุราเป็นประจำ

 

 

บทที่ 5

การตรวจโรคแก่ข้าราชการตำรวจประจำปี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                ข้อ 1 เพื่อให้การดำเนินการตรวจโรค และรวบรวมสถิติแก่ข้าราชการตำรวจเป็นไปโดยเรียบร้อย จึงให้ปฏิบัติดังนี้

                                ก. ส่วนกลาง

                                                1. ให้แต่ละสถานีตำรวจนครบาล กอง หรือ กองบัญชาการขึ้นไปทำบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจทั้งหมดส่งให้ โรงพยาบาลตำรวจ  สำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ ภายในเดือนมกราคมทุกปี

                                                2. ให้โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ จัดนายแพทย์ไปตรวจตามสถานีตำรวจนครบาล กอง หรือกองบังคับการขึ้นไปตามวันและเวลาที่ได้ตกลงนัดหมายกันไว้ เมื่อนายแพทย์ไปทำการตรวจ ณ ที่ใดและปรากฏผลการตรวจว่าผู้ใดมีเหตุสงสัยว่าจะมีโรคใดอยู่ ให้นายแพทย์บันทึกแจ้งสารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจนครบาล ผู้กำกับการ หรือผู้บังคับการ กองบังคับการขึ้นไปนั้นทราบ เพื่อส่งตัวไปตรวจ ณ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ โดยละเอียดอีกตามวันเวลาที่กำหนดให้ ส่วนข้าราชการตำรวจผู้ใดยังไม่ได้รับการตรวจในวันนั้นให้สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจนครบาล ผู้กำกับการหรือผู้บังคับการ กองบังคับการขึ้นไป จัดการส่งไปตรวจ ณ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ ตามกำหนดวันเวลาที่นายแพทย์นัดหมาย

                                ข. ส่วนภูมิภาค

                                                1. ที่ใดมีนายแพทย์ตำรวจ (แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง) ประจำอยู่ให้นายแพทย์ตำรวจที่นั่นทำการตรวจโรคให้แก่ช้าราชการตำรวจหน่วยนั้นได้ หากไม่มีให้ติดต่อกับนายแพทย์ประจำโรงพยาบาล หรือนายแพทย์สงกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ตรวจโรคให้

                                                2. เมื่อตรวจโรคเรียบร้อยแล้วให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยนั้นรายงานผลของการตรวจโรค โดยแจ้งยอดกำลังตำรวจทั้งหมดแจ้งยอดที่ได้รับการตรวจโรค และทำบัญชีรายชื่อเฉพาะผู้มีโรค โดยให้มีช่อง ยศ นาม นามสกุล อายุ ตำแหน่ง ชื่อโรคและหมายเหตุเสนอผ่านตามลำดับชั้น ส่งกองอำนวยการสำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ ภายในเดือนธันวาคม ทุกปี

                                                อนึ่ง เมื่อสำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ ได้รับรายงานตรวจโรคประจำปีของข้าราชการตำรวจส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้วให้พิจารณาว่า ข้าราชการตำรวจผู้ใดสมควรจะให้การรักษาบำรุงร่างกายอย่างใด  หากสมควรจะเรียกเข้ามาตรวจรักษาในโรงพยาบาลตำรวจ ก็ให้ทำหนังสือแจ้งให้ต้นสังกัดส่งมารับการตรวจรักษา

                ข้าราชการตำรวจทุกนาย จะต้องมีผลการตรวจหมู่เลือดติดตัวไว้ตามบัตรสุขภาพข้าราชการตำรวจ ท้ายระเบียบนี้

                สำหรับส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อความและเซ็นชื่อกำกับรายการในบัตรสุขภาพข้าราชการตำรวจต้องเป็นนายแพทย์ พยาบาล ของโรงพยาบาลตำรวจหรือนายตำรวจสัญญาบัตรสายการแพทย์

                ส่วนภูมิภาค ผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อความและเซ็นชื่อกำกับรายการในบัตรสุขภาพต้องเป็นนายแพทย์ปริญญา พยาบาลและนายตำรวจสัญญาบัตรสายการแพทย์ ซึ่งต้องสามารถตรวจหลักฐานที่ปรากฏในบัตรได้