การแต่งเครื่องแบบ

 

                1.1 ตำรวจในสังกัดต่อไปนี้เวลาปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติไม่ต้องแต่งเครื่องแบบ

                                (1) สำนักงานเลขานุการกรม

                                (2) สำนักงานตำรวจ เฉพาะหน่วยงานในสำนักงาน

                                (3) กองคดี

                                (4) กองการเงิน

                                (5) กองพลาธิการ

                                (6) กองการต่างประเทศ

                                (7) กองตรวจคนเข้าเมือง

                                (8) กองวิจัยและวางแผน

                                (9) กองบังคับการตำรวจสื่อสาร

                                (10) กองวิชาการ

                                (11) สำนักงานแพทย์ใหญ่

                                (12) กองสวัสดิการ

                                (13) กองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากร

                                (14) กองปราบปราม

                                (15) กองตำรวจสันติบาล

                                (16) กองทะเบียนประวัติอาชญากร

                                (17) กองพิสูจน์หลักฐาน

                                (18) กองทะเบียน

                                (19) สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ

                                (20) กองอำนวยการศึกษา

                                (21) กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

                                (22) กองตำรวจจราจร เว้นแต่ออกปฏิบัติหน้าที่

                                (23) ตำรวจที่ได้รับแต่งตั้งให้ประจำกระทรวง กรม กองบัญชาการ หรือกอง

                                (24) ตำรวจที่ทำงาน ณ สำนักงานกองบัญชาการ

                                (25) กองกำกับการตำรวจวิทยาการเขต

                                (26) กองบังคับการอำนวยการตำรวจตระเวนชายแดน

                                (27) ตำรวจของหน่วย ๆ ที่ระบุไว้ใน 1.2 ซึ่งทำหน้าที่ต่อไปนี้

                                                1. หน้าที่ทะเบียนยานพาหนะ

                                                2. หน้าที่การทะเบียนคนต่างด้าว

                                                3. หน้าที่สารบรรณ

                                                4. หน้าที่ทะเบียนพล

                                                5. หน้าที่คดีและบัญชีโจรผู้ร้าย

                                                6. หน้าที่หนังสือ

                                                7. หน้าที่สมุห์บัญชี

                                                8. หน้าที่พัสดุ

                                                9. หน้าที่รับส่งหนังสือและเบ็ดเตล็ดในที่ทำการ ถ้าส่งหนังสือออกนอกสถานที่ราชการต้องแต่งเครื่องแบบ

                                                10. หน้าที่แพทย์

                                                11. หน้าที่พยาบาล

                                                12. หน้าที่ทะเบียนพิมพ์นิ้วมือ

                                                13. หน้าที่ช่างต่าง ๆ

                                                14. หน้าที่วิทยุ

                                                15. หน้าที่เลี้ยงม้า

                                                16. หน้าที่ภารโรงและรับใช้

                                                17. หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการปกครองป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

                                                18. หน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานประจำในเรือ ให้แต่งกายแบบธรรมเนียมของทหารเรือโดยอนุโลม

                1.2 ตำรวจในสังกัดต่อไปนี้ เวลาปฏิบัติงานตามหน้าที่ต้องแต่งเครื่องแบบ

                                (1) กองตำรวจรถไฟ

                                (2) กองตำรวจน้ำ

                                (3) กองตำรวจทางหลวง

                                (4) กองตำรวจป่าไม้

                                (5) กองร้อยประจำกองบัญชาการศึกษา

                                (6) กองกำกับการศูนย์รวมข่าว

                                (7) กองกำกับการสายตรวจ

                                (8) กองกำกับการอารักขาและรักษาความปลอดภัย

                                (9) กองกำกับการสุนัขตำรวจ

                                (10) กองบังคับการตำรวจดับเพลิง

                                (11) กองบังคับการตำรวจนครบาลต่าง ๆ

                                (12) กองบังคับการสนับสนุนตำรวจตระเวนชายแดน

                                (13) ตำรวจภูธรทุกหน่วยงานทุกหน้าที่นอกจากที่กล่าวไว้ใน 1.1 (24) (27)

                1.3 ในกรณีต่อไปนี้ตำรวจไม่ว่าจะเป็นตำรวจตามที่ระบุใน 1.1 หรือ 1.2 ต้องแต่งเครื่องแบบ

                                (1) เมื่อไปในงานราชพิธี หรือรัฐพิธี

                                (2) เมื่อเข้าเฝ้าหรือลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินี พระยุพราช หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                (3) เมื่อไปในงานพิธีของตำรวจหรือของกระทรวงมหาดไทยซึ่งจัดเป็นทางการ

                                (4) เมื่ออยู่เวรรักษาการณ์ หรือเตรียมพร้อมเป็นหมวดหมู่

                                (5) เมื่อไปงานราชการสนาม

                                (6) เมื่อรับการศึกษาหรืออบรมอยู่ในโรงเรียนหรือสถานอบรมที่ทางราชการมีระเบียบให้แต่งเครื่องแบบ

                                (7) เมื่อฝึกแถวตามระเบียบว่าด้วยการฝึก

                                (8) เมื่อทำหน้าที่อารักขาบุคคลหรือสถานที่ เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งเป็นอย่างอื่น

                                (9) เมื่อควบคุมทรัพย์สินของทางราชการ หรือของกลาง หรือควบคุมบุคคลผู้ถูกควบคุม เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งเป็นอย่างอื่น

                                (10) เมื่อเข้าประจำกอง หมวด หรือหมู่เกียรติยศ

                                (11) เมื่อไปรายงานตน หรือไปเยี่ยมคำนับเป็นทางการ หรืออำนวยพรวันเกิดของผู้ใหญ่หรือวันขึ้นปีใหม่

                                (12) เมื่อไปในงานอาบน้ำ บรรจุหรือจุดเพลิงศพตำรวจหรือทหาร เว้นแต่ผู้ที่ไปในงานนั้น มียศต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรลงมา จะไม่แต่งเครื่องแบบก็ได้

                                (13) การไปรายงานตนต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อไปดำรงตำแหน่งใหม่ สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้ใช้เครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบบกากีไม่ต้องคาดเข็มขัดหนังสีดำ ชนิดมีสายโยงประกอบซองกระบี่ กระบี่และถุงมือ สำหรับข้าราชการชั้นประทวนลงมา ให้ใช้เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากีแขนยาว

                1.4 ในกรณีจำเป็นหรือเมื่อมีเหตุผลอันสมควร หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้กำกับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ใช้ดุลพินิจสั่งให้ข้าราชการตำรวจแต่งหรือไม่แต่งเครื่องแบบตำรวจก็ได้

                1.5 ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์หรือเรือยนต์ของกรมตำรวจ โอกาสการแต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามข้อบังคับกรมตำรวจที่กำหนดไว้ในการนี้ เว้นแต่ผู้ทำหน้าที่ขับรถยนต์ประจำตำแหน่งจะแต่งในโอกาสใดหรือไม่แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่ง

                1.6 การแต่งการนอกเครื่องแบบของตำรวจให้แต่งการดังนี้

                                (1) นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรตั้งแต่ชั้นผู้กำกับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้แต่งกายนอกเครื่องแบบด้วยเครื่องแต่งกายสากล ผูกเน็คไทหรือโบว์ไท สีของเสื้อกางเกง เสื้อเชิ้ต รองเท้าถุงเท้า ให้ใช้สีสุภาพ

                                (2) นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นผู้กำกับการหรือเทียบเท่า ให้แต่งกายนอกเครื่องแบบด้วยเครื่องแต่งกายสากลตาม (1) แต่จะไม่สวมเสื้อนอกก็ได้

                                (3) นายตำรวจต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรลงมาถึงพลตำรวจ ให้แต่งกายนอกเครื่องแบบที่กำหนดไว้ใน (1)หรือ(2) และไม่ผูกไทก็ได้

                1.7 การแต่งกายนอกเครื่องแบบให้เป็นการสุภาพเหมาะสมนั้น ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแล และแนะนำตักเตือน หากเห็นว่าการแต่งกายนั้นไม่สุภาพเหมาะสม

                1.8 ตำรวจที่ทำหน้าที่รักษาการณ์รายทางรับเสด็จฯ ให้แต่งเครื่องแบบ ดังนี้

                                (1) ในกรณีที่ไม่มีหมายกำหนดการ ซึ่งเป็นการเสด็จฯ ส่วนพระองค์สำหรับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้แต่งเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี ไม่ต้องคาดกระบี่ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรลงมาให้แต่งเครื่องแบบฝึก

                                (2) ตำรวจที่ทำหน้าที่เป็นเวร ยามรักษาการณ์เนื่องในงานพิธีต่าง ๆ ของทางราชการและกองรักษาการณ์ ให้แต่งเครื่องแบบฝึก สำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชากองร้อยรักษาการณ์ และผู้ช่วยต้องคาดกระบี่แต่ไม่ต้องใช้ถุงมือ

สำหรับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรผู้มีหน้าที่รักษาการณ์ในงานพิธีต่าง ๆ ของทางราชการ ถ้าผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับการขึ้นไปเห็นสมควรจะสั่งให้แต่งเครื่องแบบปกติเสื้อนอกและคอแบะกากี ประกอบด้วยเข็มขัดหนังสีน้ำตาล มีสายโยง รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ไม่ต้องใช้กระบี่และสายนกหวีดก็ได้ เว้นแต่มีหมายกำหนดการ หรือกรมตำรวจมีคำสั่งให้แต่งเครื่องแบบเป็นอย่างอื่น

                                (3) ในกรณีที่มีหมายกำหนดการให้แต่งเครื่องแบบเต็มยศหรือครึ่งยศสำหรับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งเครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี คาดกระบี่ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรลงมา แต่งเครื่องแบบฝึกประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตำรวจที่มีหน้าที่ประจำรถจักรยานยนต์หรือประจำเรือนำแซง หรือตามเสด็จฯ ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย ตำรวจที่มีหน้าที่รักษาการณ์หรือรายทางรับเสด็จนอกบริเวณงาน ไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่ถ้ามีการตั้งแถวรับเสด็จฯ หรือมีราชองครักษ์รับเสด็จฯ ณ ที่รักษาการณ์อันเป็นบริเวณภายนอกงานนั้นหรือในกรณีที่ไปรักษาการณ์ขบวนแห่ซึ่งมีหมายกำหนดการ ให้แต่งเต็มยศหรือครึ่งยศ ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยทุกครั้ง

                                (4) นายตำรวจราชสำนักประจำ และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผู้มีหน้าที่ถวายความปลอดภัย ในขณะปฏิบัติหน้าที่ตามเสด็จฯ ถวายอารักขาให้แต่งเครื่องแบบดังนี้

                                                ก. ในกรณีที่มีหมายกำหนดการ ให้แต่งเครื่องแบบปกติขาว ให้แต่งเครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี แต่ไม่ต้องคาดเข็มขัดและกระบี่ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับนายตำรวจราชสำนักประจำให้ใช้สายยงยศไหมสีขาว

                                                ข. ในกรณีที่มีหมายกำหนดการให้แต่งเครื่องแบบเต็มยศหรือครึ่งยศ ให้แต่งเครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะกากี แต่ไม่ต้องคาดเข็มขัดและกระบี่ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับนายตำรวจราชสำนักประจำให้ใช้สายยงยศไหมสีเงิน

                ข้อ 2 ข้าราชการตำรวจเวลาไปในงานที่ทางราชการจัดขึ้น ต้องแต่งเครื่องแบบตามหมายกำหนดการซึ่งทางราชการส่วนนั้น ๆ กำหนด

                ข้อ 3 เสื้อเชิ้ตคอพับกากี สำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจและผู้มียศตั้งแต่จ่าสิบตำรวจขึ้นไปปกติไม่ต้องผูกผ้าผูกคอเงื่อนกลาสี เว้นแต่โอกาสที่กรมตำรวจกำหนดจึงให้ผูกผ้าผูกคอได้ โดยสอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเสื้อระหว่างดุมเม็ดที่ 2 และ 3

                ข้อ 4 ตำรวจผู้ขับรถยนต์ รวมตลอดถึงรถจักรยานยนต์ ของกรมตำรวจที่มีเครื่องหมายตราโล่เขน ต้องแต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อยเสมอ ผู้ที่ไปในรถก็จะต้องแต่งเครื่องแบบส่วนตำรวจที่ไม่แต่งเครื่องแบบหรือคนอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบจะไปในรถดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่

                                (1) ไปในรถที่จ่ายสำหรับประจำตำแหน่งของข้าราชการ

                                (2) เมื่อผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นสารวัตร ผู้บังคับกอง หัวหน้าแผนก หรือผู้รักษาการแทนในตำแหน่งนั้น ๆ ขึ้นไป สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ไปรับส่งผู้ใดในหน้าที่ราชการของกรมตำรวจ อาทิเช่น การไปรับ-ส่ง ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา ผู้เจ็บป่วย พยาน นำผู้พิพากษาเผชิญสืบหรือนำครูอาจารย์ไปสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าวข้างต้นแล้วหากผู้ขับรถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุการณ์ต่างๆ ในระหว่างทาง ซึ่งเป็นการสมควรที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบได้โดยสารไปในรถยนต์ที่มีเครื่องหมายตราโล่เขนด้วย ในเมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อราชการของกรมตำรวจ ก็ผ่อนผันให้โดยสารไปในรถได้ แต่เมื่อกลับแล้วให้รายงานถึงเหตุผลที่ได้ปฏิบัติไปให้ผู้บังคับบัญชาที่สั่งได้ทราบ

                                (3) ข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องแต่งเครื่องแบบมาปฏิบัติงานตามประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 22บทที่ 3 ข้อ 1 เมื่อมีราชการจำเป็นที่จะต้องโดยสารรถยนต์ที่มีเครื่องหมายตราโล่เขนไปปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ให้ผู้มีอำนาจตาม (2) เป็นผู้พิจารณาสั่งอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงโดยสารไปในรถยนต์ตราโล่เขนได้

                ตำรวจผู้ขับรถยนต์ในหมายเลข (2) (4) นั้น จะต้องแต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อยเสมอ

 

บทที่ 4 การใช้อินทรธนู

               

                ข้อ 1 ผู้ที่มียศตั้งแต่สิบตำรวจขึ้นไป และนักเรียนนายร้อยตำรวจในโอกาสที่แต่งเครื่องแบบเสื้อนอกคอปิดหรือเครื่องแบบสโมสร ให้ใช้อินทรธนูแข็งประกอบ ถ้าใช้เครื่องแบบชนิดอื่นให้ใช้อินทรธนูอ่อน

 

บทที่ 5 การใช้รองเท้าและสนับแข้ง

 

                ข้อ 1 รองเท้าให้ใช้ได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

                ข้อ 2 ในโอกาสที่สวมรองเท้าต้องสวมถุงเท้าสีเดียวกันกับรองเท้าห้ามใช้ถุงเท้ามีลวดลาย

                ข้อ 3 สนับแข้งที่ทำด้วยหนัง ให้ใช้หนังสีเดียวกับรองเท้า สนับแข้งที่ทำด้วยผ้าให้ใช้ผ้าสีเดียวกับกางเกง

 

บทที 6 การใช้ปลอกแขน

 

                ข้อ 1 การไว้ทุกข์ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติดังนี้

                                1. โอกาสไว้ทุกข์ ให้ปฏิบัติตามประเพณีนิยมหรือตามคำสั่งของทางราชการ

                                2. เครื่องหมายไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้าสักหลาดดำหรือผ้าโปร่งดำ กว้างระหว่าง 7-10 เซนติเมตร พันรอบแขนเสื้อข้างซ้ายตอนบน ระหว่างข้อศอกกับไหล่

                                3. นักเรียนตำรวจที่ต่ำกว่านักเรียนนายร้อยตำรวจ และข้าราชการตำรวจที่ต่ำกว่าชั้นจ่าสิบตำรวจ เวลาแต่งเครื่องแบบห้ามไว้ทุกข์ตามระเบียบนี้

                ข้อ 2 ห้ามใช้เครื่องหมายไว้ทุกข์ในกรณีดังต่อไปนี้

                                1. เมื่อสวมเสื้อแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี และเครื่องแบบสโมสร

                                2. เมื่ออยู่ในแถวหรือเป็นผู้ควบคุมแถว เว้นแต่จะมีหมายกำหนดการหรือคำสั่งของทางราชการให้ไว้ทุกข์

                ข้อ 3 ตำรวจที่มีสิทธิไว้ทุกข์ตามระเบียบนี้ในขณะไปอยู่ต่าง ๆ ประเทศ หากจำต้องไว้ทุกข์ให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมสำหรับประเทศนั้น ๆ ได้

                ข้อ 4 เมื่อมีข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ให้ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า แล้วแต่กรณีไว้ทุกข์มีกำหนดดังนี้

                                1. ผู้ถึงแก่กรรมเป็นพันตำรวจขึ้นไป 10 วัน

                                2. ผู้ถึงแก่กรรมเป็นร้อยตำรวจ 7 วัน

                                3. ผู้ถึงแก่กรรมเป็นจ่าสิบตำรวจลงมา 3 วัน

                การสั่งให้ไว้ทุกข์ตามความในระเบียบนี้ ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานในกองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ที่ผู้ถึงแก่กรรมอยู่ในสังกัดเป็นผู้สั่งเป็นการภายในแล้วแต่กรณี เว้นแต่กรมตำรวจจะสั่งการเป็นอย่างอื่น

 

บทที่ 7 โอกาสที่ใช้กระบี่และถุงมือ

 

                ข้อ 1 ในโอกาสต่อไปนี้ ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร นายดาบตำรวจ และจ่าสิบตำรวจใช้กระบี่และถุงมือ

                                1. คุมหรือประจำแถวเป็นตำรวจกองเกียรติยศ หรือเวลาแห่นำ หรือตามเสด็จ เว้นแต่ในเวลาขับรถจักรยานยนต์นำ แซงหรือตามเสด็จ ให้งดใช้กระบี่และถุงมือ

                                2. ถวายความอารักขา คุมหรือประจำแถวรับการตรวจพลสวนสนามซึ่งกระทำเป็นพิเศษ และมิได้ต่อเนื่องกับการฝึกอย่างอื่น (ให้คาดเข็มขัดหนังสีน้ำตาลชนิดมีสายโยงประกอบซองกระบี่)

                                3. ไปในงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธีตามหมายกำหนดการ หรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่เป็นทางราชการ เว้นแต่งานสโมสรสันนิบาต หรือมีหมายกำหนดการ ว่าไม่ต้องใช้กระบี่และถุงมือ

                                4. ไปในงานพิธีสัตย์ปฏิญาณตนของตำรวจหรือทหาร (ให้ใช้สายกระบี่ (สามสาย))

                                5. ไปในงานฌาปนกิจศพตำรวจหรือทหาร หรืองานฝังศพตำรวจหรือทหารตามประเพณีลัทธิ หรือศาสนาที่ไม่เผาศพสำหรับงานพระราชทานเพลิงศพซึ่งผู้ตามมิใช่ตำรวจหรือทหาร แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพนายตำรวจที่ได้รับเชิญไปเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทในงานพระราชทานเพลิงศพดังกล่าวไม่ต้องใช้กระบี่และถุงมือ

                                6. ถ้าเป็นการภายใน ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้กำกับการขึ้นไป พิจารณาสั่งให้ใช้กระบี่และถุงมือเป็นการเฉพาะคราวได้ ตามควรแก่กาลและสถานที่

                ข้อ 2 ให้นักเรียนนายร้อยตำรวจใช้กระบี่สั้นประกอบเครื่องแบบได้ ในโอกาสแต่งเครื่องแบบปกติขาว และเครื่องแบบปกติเสื้อนอกคอแบะสีกากี การใช้ถุงมือให้อนุโลมตามข้อ 1

                ข้อ 3 ให้ตำรวจที่ทำหน้าที่จราจร สวมถุงมือสีขาวสำหรับให้อาณัติสัญญาณการจราจร

                ข้อ 4 การใช้ถุงมือ ตามปกติให้ใช้ถุงมือสีขาว หรือสีนวล เว้นแต่

                                1. ตำรวจหน่วยสุนัขที่ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ใช้ถุงมือยาวหนังสีน้ำตาลในเวลาสวนสนาม

                                2. ตำรวจหน่วยจักรยานยนต์วิทยุ ใช้ถุงมือยาวหนังสีเดียวกับรองเท้า ในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

บทที่ 8 การแต่งเครื่องแบบของนักเรียนตำรวจ

 

                ข้อ 1 ในโอกาสที่นักเรียนนายร้อยตำรวจแต่งเครื่องแบบปกติขาว และเครื่องแบบปกติแบบเสื้อนอกคอแบะกากี ให้คาดกระบี่สั้นในเสื้อเครื่องแบบกองตำรวจเกียรติยศของนักเรียนนายร้อยตำรวจ และนายตำรวจ และนายตำรวจสัญญาบัตรผู้ทำหน้าที่ปกครองนักเรียนนายร้อยตำรวจ กำหนดไว้ดังนี้

                                (1) ในกรณีปกติให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรผู้ควบคุมแถวและนักเรียนนายร้อยตำรวจแต่งเครื่องแบบครึ่งยศ แต่ให้งดใช้คันชีพ

                                (2) ถ้าหมายกำหนดการหรือคำสั่งได้กำหนดให้แต่งเครื่องแบบอย่างใด ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผู้ควบคุมแถวและนักเรียนนายร้อยตำรวจแต่งเครื่องแบบตามหมายกำหนดการหรือคำสั่งนั้น

                ข้อ 2 ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่ได้สั่งการเป็นอย่างอื่น ให้นักเรียนนายร้อยตำรวจแต่งเครื่องแบบปกติขาว คือ

                                (1) ไปในงานราชพิธีหรือรัฐพิธี

                                (2) ไปในงานหรือโอกาสอื่นใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาที่ไม่ต่ำกว่าชั้นผู้กำกับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นผู้สั่งโดยเฉพาะเป็นครั้งคราว

                ข้อ 3 นักเรียนตำรวจอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติในการแต่งเครื่องแบบอย่างเดียวกับตำรวจหน่วยอื่น ๆ ตามความในระเบียบนี้โดยอนุโลม

 

บทที่ 9 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

                ข้อ 1 ตำรวจที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่างประเทศให้ประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ๆ ในเวลาแต่งเครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบครึ่งยศ

                ข้อ 2 การประดับเหรียญกล้าหาญ และเหรียญชัยสมรภูมินั้น ให้ประดับกึ่งกลางหน้าอกเสื้อเบื้องซ้าย และเรียงตามลำดับบำเหน็จความชอบจากขวาไปซ้าย

กรณีที่จะประดับเหรียญกล้าหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิได้ คือ

                                1. ในเวลาแต่งเครื่องแบบ ให้ประดับเหรียญแถบของเหรียญนั้นได้ เว้นแต่การแต่งเครื่องแบบเต็มยศครึ่งยศ หรือในโอกาสที่มีกำหนดนักหมายให้ประดับเหรียญ จึงให้ประดับเหรียญนั้น

                                2. ในเวลาแต่งเครื่องแบบ ต้องแต่งกายในทำนองที่สุภาพตามประเพณีนิยมและให้ประดับเหรียญนั้นได้ในงานราชพิธี รัฐพิธี ในงานพิธี หรืองานเกียรติยศของหมู่คณะ

                ข้อ 3 ถ้าจะประดับแพรแถบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างอื่น ก็ให้ประดับได้เฉพาะแพรแถบเท่านั้น ถ้าประดับแถวเดียวไม่หมด ให้ประดับซ้อนกัน 2 แถวหรือ 3 แถว มีระยะห่างระหว่างแถวพอสมควรและให้แถวล่างติดที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือกระเป๋าบนประมาณ 2 เซนติเมตร

                อนึ่ง การประดับแพรแถบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวแล้ว แพรแถบต้องมีขนาดกว้างเท่ากับแพรแถบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ๆ จะใช้ขนาดใหญ่หรือเล็กไปกว่านี้ไม่ได้เว้นแต่ในโอกาสที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำลอง จึงให้ใช้แพรแถบขนาดเล็กให้เหมาะสมกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ๆ ได้

                ข้อ 4 ในโอกาสที่จะต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างอื่นพร้อมทั้งเหรียญกล้าหาญและเหรียญชัยสมรภูมิแล้ว ให้ประดับกึ่งกลางหน้าอกเสื้อเบื้องซ้าย และเรียงลำดับบำเหน็จ