การขอพระราชทานเพลิงศพ

(หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2281-9901, 0-2281-9906-7)

 

 

@ กรณีขอตามสิทธิ์

          การเตรียมการ

                   ๑. มรณบัตร (ตรวจดู ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ถูกต้องหรือไม่ ถ่ายสำเนาเอกสาร ๒แผ่น พร้อมรับรองสำเนา)
                        ๒. บัตรประจำตัวของทายาทหรือผู้ยื่นคำร้อง (ถ่ายสำเนาเอกสาร ๑แผ่น พร้อมรับรองสำเนา)
                        ๓. ประชุมทายาทว่าจะทำการฌาปนกิจศพในวันเวลาและสถานที่ใด เมื่อได้กำหนดการที่แน่นอนแล้ว แจ้งการลงทะเบียนไว้กับทางฌาปนสถานให้เรียบร้อย

                        ๔. การกำหนดวันต้องไม่ตรงกับวันศุกร์ วันพระราชพิธี วันรัฐพิธี

                        ๕. บุคคลผู้ทำลายชีพตนเองไม่พระราชทานเพลิงศพและเครื่องประกอบเกียรติยศ

            การปฎิบัต

                   ๑. นำมรณบัตร บัตรประจำตัว พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวไปที่ งาน 4 กก.3 สก. โทร.0-2583-5659
                        ๒.
กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่ งาน 4 กก.3 สก. (มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ) เมื่อกรอกคำร้องเสร็จ รอเจ้าหน้าที่พิมพ์หนังสือประมาณไม่เกิน 30 นาที

                        ๓. รับหนังสือจาก งาน 4 กก.3 สก. ไปเสนอลงรับหนังสือที่ฝ่ายสารบรรณ สำนักพระราชวัง รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ลงรับเอกสารเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ ประมาณ 10 นาที จากนั้นรับเรื่องไปส่งที่กองพระราชพิธี ซึ่งอยู่ติดกับประตูวิมานเทเวศร์ ในพระบรมมหาราชวัง ตรงข้ามมหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ โทร. 0-2221-0873 หรือ 0-2221-8062

                        ๔. กรณีเจ้าภาพขอหมายพระราชทานเพลิง ไปลงในหนังสือให้บอกกับเจ้าหน้าที่ ปกติถ้ายื่นระยะเวลากระชั้นชิดกับวันพระราชทานเพลิงศพ กองพระราชพิธีจะนำหมายไปให้ในวันพระราชทานเพลิงศพ (ที่วัด)
                        ๕. ให้เจ้าภาพถามเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี ที่รับเรื่องว่าเรื่องนี้ใครเป็นผู้ดำเนินการ ขอชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไว้ เพื่อการประสานติดต่อ

                        ๖. ขอพระราชทานเพลิงศพนอกเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑลที่ห่างไกลจากสำนักพระราชวังเกิน 50 กิโลเมตร กองพระราชพิธี จะให้รับหีบเพลิงหลวงพระราชทานพร้อมคำแนะนำ (โปรดอ่านคำแนะนำให้เข้าใจ)

 

 

@ กรณีขอพิเศษที่ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

          การเตรียมการ

                   ๑. ชั้นสัญญาบัตร ดำเนินการและปฏิบัติเหมือนกับการขอพระราชทานเพลิงศพ  กรณีขอตามสิทธิ์  เพียงแต่เพิ่มหลักฐานการเสียชีวิตในหน้าที่เข้าไปด้วย

                        . ชั้นประทวน การเตรียมการ

                                    ๒.๑ มรณบัตร

                                    ๒.๒ ทะเบียนบ้านของทายาท (ผู้ลงนามในหนังสือ)

                                    ๒.๓ บัตรประจำตัว (ผู้ลงนามในหนังสือ)

                                    ๒.๔ เอกสารดังกล่าวข้างต้น ถ่ายสำเนารับรองเอกสารพร้อมนำต้นฉบับไปแสดงที่สำนักพระราชวังด้วย

                                    ๒.๕ คำสั่งให้ไปราชการและหรือสำเนาประจำวันแสดงสาเหตุและสถานที่ วัน เวลา การเสียชีวิต

                                    ๒.๖ ประชุมทายาทกำหนดวัน เวลา และสถานที่จะทำการฌาปนกิจศพ ต้องไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ พระราชพิธีฉัตรมงคล (และตามประเพณีปฏิบัตินิยมไม่มีการฌาปนกิจศพในวันศุกร์)

                                    ๒.๗ บุคคลผู้ทำลายชีพตนเองไม่พระราชทานเพลิงศพและเครื่องประกอบเกียรติยศ

          การปฎิบัติ

                   ® สำนักพระราชวังให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ในฐานะเจ้าภาพหรือทายาท ทำหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวัง (ไม่ต้องเสนอผ่านกองสวัสดิการ) โดยระบุ

                                    ๑. ชื่อ - สกุล และประวัติย่อของผู้ถึงแก่กรรม (ถ้าเป็นข้าราชการมียศให้ระบุยศด้วย)
                                    ๒. ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด (หมายถึงสาเหตุของการเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่)

                                    ๓. ระบุคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ หรือคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

                                    ๔. ระบุ วัน เวลา สถานที่ ที่จะฌาปนกิจ

                                    ๕. ดูตัวอย่างแบบการร่างหนังสือขอเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

                                    ๖. นำหนังสือพร้อมสำเนาเอกสารและต้นฉบับ ไปยื่นเสนอที่ฝ่ายสารบรรณ สำนักพระราชวัง และที่กองพระราชพิธีตามลำดับ ถ้าขอพระราชทานเพลิงในต่างจังหวัดนอกเขตรัศมี 50 กิโลเมตร จากพระบรมมหาราชวัง ยกเว้นปริมณฑลใกล้กรุงเทพฯ สำนักพระราชวังให้ติดต่อขอรับหีบพระราชทาน พร้อมคำแนะนำที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง โทร. 0-2221-0873 , 0-2221-7182 และ 0-2222-2735

 

 

@ กรณีขอพิเศษบุตรขอให้บิดาหรือมารดา

          การเตรียมการ

                   ๑. มรณบัตร

                        ๒. ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวฯ ของบุตรผู้ยื่นคำร้อง

                        ๓. เอกสารตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ถ่ายสำเนารับรองเอกสาร นำต้นฉบับไปแสดงพร้อมกับหนังสือที่ฝ่ายสารบรรณ สำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง

                        ๔. เตรียมการเหมือนกับในข้อ ๒.๖ และข้อ ๒.๗ ของการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

          การปฎิบัติ

                   ๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่บิดาหรือมารดา กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้.-

                                    ๑.๑ บิดารมารดาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับ ๖ ขึ้นไป

                                    ๑.๒ บิดามารดาของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "ตริตาภรณ์ช้างเผือก" (ต.ช.) ขึ้นไป

                                    ๑.๓ บิดามารดาของพระสมณศักดิ์ตั้งแต่ "พระครูสัญญาบัตร" ขึ้นไป

                                    ๑.๔ บิดามารดาของข้าราชการทหาร ตำรวจ ตั้งแต่ระดับ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท และพันตำรวจโท ขึ้นไป

                        ๒. ดูตัวอย่างการร่างหนังสือขอเป็นกรณีพิเศษ กรณีบุตร ยศ พ.ต.ท. หรือ ระดับ ๖ ขึ้นไป ขอให้บิดา หรือ มารดา

                        ๓. นำหนังสือพร้อมสำเนาเอกสารและต้นฉบับ ไปยื่นเสนอที่ฝ่ายสารบรรณ สำนักพระราชวัง และที่กองพระราชพิธีตามลำดับ ถ้าขอพระราชทานเพลิงในต่างจังหวัดนอกเขตรัศมี 50 กิโลเมตร จากพระบรมมหาราชวัง ยกเว้นปริมณฑลใกล้กรุงเทพฯ สำนักพระราชวังให้ติดต่อขอรับหีบพระราชทาน พร้อมคำแนะนำที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง โทร. 0-2221-0873 , 0-2221-7182 และ 0-2222-2735

 

 

@ การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

          การปฏิบัติ

                        ® เจ้าภาพหรือทายาท จัดของ ดังนี้.-

                                    ๑. จัดดอกไม้กระทง ๑ กระทง

                                    ๒. ธูปไม้ระกำ ๑ ดอก

                                    ๓. เทียน ๑ เล่ม

            ใส่พานรองไปกราบบังคมลาพร้อมด้วยหนังสือกราบบังคมทูลลา (ขอแบบหนังสือจากเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี) โดยติดต่อที่ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ในบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร. 0-2221-7182 และ 0-2221-0873

                        - พร้อมทั้งนำมรณบัตรและหลักฐานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อการจัดเครื่องประกอบเกียรติยศได้ถูกต้อง

                        - ส่วนพระสงฆ์สมณศักดิ์ ไม่ต้องมีดอกไม้ ธูปเทียน เป็นหน้าที่ของกรมศาสนา แจ้งมรณภาพและขอพระราชทาน