(สำเนา)

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 7

ที่    1241  /2550

เรื่อง  ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรรักษาสถานที่ราชการ

****************************

                ตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี เล่ม 2 ประเภทการบริหาร ลักษณะที่ 25 บทที่ 19 ให้สถานที่ราชการของหน่วยในส่วนกลางตั้งแต่ชั้นกองบังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป จัดข้าราชการตำรวจเข้าเวรประจำสถานที่ราชการ เพื่อป้องกันอัคคีภัย โจรภัย และเพื่อให้ติดต่อราชการได้ระหว่างเวลานอกราชการ และตามแผนการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7 -02-49) ลงวันที่ 4 มกราคม 2549 จึงได้จัดข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรรักษาสถานที่ราชการในเดือน กันยายน 2550 ตามตารางปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรรักษาสถานที่ราชการใน ผนวก ก. ที่แนบมาท้ายคำสั่ง โดยให้ร้อยเวรรักษาสถานที่ราชการถือปฏิบัติ ดังนี้

                1. ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 25 บทที่ 18 ข้อ 2 โดยอนุโลม

                2. ตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ เวร - ยาม ประจำสถานที่ราชการและประชาสัมพันธ์ และยามรักษาการณ์  ประจำประตูที่ 1, 2 และหน้าบ้านพักผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยให้บันทึกการตรวจไว้ในสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ เวร - ยาม

                3. รับผิดชอบในการบันทึกรายงานประจำวัน โดยจัดผู้ปฏิบัติหน้าที่ เวร - ยาม ประจำสถานที่ราชการ  และประชาสัมพันธ์ บันทึกรายงานประจำวัน ตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 12 ข้อ 3, 4 และ 5

                4. ดูแลมุมหนังสือของตำรวจภูธรภาค 7 โดยการจัดหนังสือและวารสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม และสับเปลี่ยนหนังสือพิมพ์ในตอนเช้า เวลา 08.00 น. รวมทั้งเก็บหนังสือและวารสารต่าง ๆ เข้าตู้หนังสือในตอนเย็นเวลา 18.00 น. ของทุกวัน

                5. รายงานเหตุการณ์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 และผู้บังคับบัญชาในระดับตำรวจภูธรภาค 7 ทุกท่านทราบ โดยให้รอรายงานหลังจากเชิญธงชาติเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งการรายงานเหตุการณ์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในกรณีที่มาตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม หรือ กรณีอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

                6. ดูแลการเปิด – ปิด ประตูทางขึ้นด้านทิศตะวันออก ( ด้าน สง.ผบช.ภ.7 ) ในวันทำการให้ปิดในเวลา 17.00 น. และเปิดในเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่วนวันหยุดราชการให้ปิดตลอดเวลา

                7. ดูแลการเปิด – ปิด ประตูที่ 1 และประตูเล็ก (ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม) ในวันทำการปิดเวลา 18.00 น. และเปิดเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่วนวันหยุดราชการให้ปิดตลอดเวลา

                8. อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา และพักนอนตามสถานที่ที่ทางราชการจัดไว้สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรผลัดเวลา 18.00 น. – 06.00 น. ให้หยุดพักผ่อน 1 วัน

                โดยให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ผู้ใดไปราชการ ลา หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้แจ้งเป็นหนังสือ เพื่อให้เวรสำรองลำดับต่อไปปฏิบัติหน้าที่แทนก่อนถึงเวลาปฏิบัติหน้าที่ หรือหากจะสับเปลี่ยนเวรหรือให้ผู้อื่นแทนเวรให้ใช้แบบฟอร์มการสับเปลี่ยนเวร หรือแทนเวรตามที่ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 กำหนด แล้วเสนอตามลำดับชั้นจนถึงผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 พิจารณาอนุมัติ และสำเนาให้ ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 ทราบด้วย

                                ทั้งนี้   ตั้งแต่   วันที่   1   กันยายน   .. 2550    เป็นต้นไป

                                                                สั่ง      วันที่    31   สิงหาคม   ..   2550                

 

                                                                              พลตำรวจโท วรพงษ์  ชิวปรีชา

(วรพงษ์  ชิวปรีขา)

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7

 

 

                                                                                                                                                                                               

ตารางปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรรักษาสถานที่ราชการ

เดือน    กันยายน   2550

 

วัน     

เดือน

ปี

ร้อยเวรรักษาสถานที่
ปฏิบัติหน้าที่แต่เวลา

06.00 น.-18.00 .

ร้อยเวรรักษาสถานที่
ปฏิบัติหน้าที่แต่เวลา

18.00 น.-06.00 .ของวันรุ่งขึ้น

หมายเหตุ

1

กันยายน

2550

ร.ต.อ.หญิง

อวยพร

ศรีเทียมทอง

ร.ต.ต.

พรชัย

จันทภาพ

วันหยุดราชการ

2

กันยายน

2550

ร.ต.อ.หญิง

กรรณิกา

หนูวรรณ

ร.ต.อ.

สัมพันธ์

แย้มพวง

วันหยุดราชการ

3

กันยายน

2550

ร.ต.อ.หญิง

องุ่น

แตงสาขา

ร.ต.อ.

ภาคิน

แสนพุฒิ

 

4

กันยายน

2550

ร.ต.อ.หญิง

ธัญมน

อินทะนิน

ร.ต.อ.

โรจน์อนันต์

อยู่พะเนียด

 

5

กันยายน

2550

ด.ต.หญิง

สุรางค์

แป้นเปีย

ร.ต.ต.

จุลศักดิ์

ชูเสือหึง

 

6

กันยายน

2550

ร.ต.อ.หญิง

กรรณิกา

หนูวรรณ

ร.ต.อ.

สมชาย

เมฆหมอก

 

7

กันยายน

2550

ร.ต.ท.หญิง

รตนพร

มนัสชัย

ร.ต.อ.

ศรายุทธ

ชิงชู

 

8

กันยายน

2550

ด.ต.หญิง

ปทิตตา

บานเย็น

ร.ต.อ.

อาทร

ทองสอาด

วันหยุดราชการ

9

กันยายน

2550

ด.ต.หญิง

เพ็ญจันทร์

ลักขณานุรักษ์

ด.ต.

วิชัย

สงกรานตานนท์

วันหยุดราชการ

10

กันยายน

2550

ด.ต.หญิง

จุไรรัตน์

ธัญธรธนาสิทธิ์

ด.ต.

ศุภชัย

สงวนศรี

 

11

กันยายน

2550

ด.ต.หญิง

วราภรณ์

ชื่นกลิ่นธูป

ด.ต.

สุรัตน์

นวลศรี

 

12

กันยายน

2550

ด.ต.หญิง

บุษกรณ์

วัฒนะนุรักษ์

ด.ต.

ชาญชัย

โพธิ์ศรีดา

 

13

กันยายน

2550

ด.ต.หญิง

ปัทพรรณ

กำจัดภัย

ด.ต.

อำพัน

เลิศเมือง

 

14

กันยายน

2550

ด.ต.หญิง

ดารณี

คำบาง

ด.ต.

สันติ

เอกสินธุ์

 

15

กันยายน

2550

ด.ต.หญิง

ปัทมา

การะเกตุ

ด.ต.

รณฤทธิ์

เศรษฐยานนท์

วันหยุดราชการ

16

กันยายน

2550

ร.ต.อ.หญิง

องุ่น

แตงสาขา

ด.ต.

วิรัตน์

บุญสุขเกิด

วันหยุดราชการ

17

กันยายน

2550

ร.ต.อ.หญิง

ธัญมน

อินทะนิน

ด.ต.

ชัยศิริ

จารุภัตติ์

 

18

กันยายน

2550

ร.ต.ท.หญิง

ทัศยา

แช่มช้อย

ด.ต.

ธานินทร์

อินทรพรหม

 

19

กันยายน

2550

ด.ต.หญิง

ปทิตตา

บานเย็น

ร.ต.อ.

พรชัย

จันทภาพ

 

20

กันยายน

2550

ร.ต.อ.หญิง

ทัศยา

แช่มช้อย

ร.ต.อ.

ภาคิน

แสนพุฒิ

 

21

กันยายน

2550

ร.ต.ต.หญิง

รตนพร

มนัสชัย

ร.ต.อ.

จุลศักดิ์

ชูเสือหึง

 

22

กันยายน

2550

ร.ต.ท.หญิง

เพ็ญจันทร์

ลักขณานุรักษ์

ร.ต.อ.

ศรายุทธ

ชิงชู

วันหยุดราชการ

23

กันยายน

2550

ด.ต.หญิง

จุไรรัตน์

ธัญธรธนาสิทธิ์

ด.ต.

ศุภชัย

สงวนศรี

วันหยุดราชการ

24

กันยายน

2550

ด.ต.หญิง

สุรางค์

แป้นเปีย

ด.ต.

วิชัย

สงกรานตานนท์

 

25

กันยายน

2550

ด.ต.หญิง

วราภรณ์

ชื่นกลิ่นธูป

ร.ต.อ.

สุรัตน์

นวลศรี

 

26

กันยายน

2550

ด.ต.หญิง

ดารณี

คำบาง

ด.ต.

ชาญชัย

โพธิ์ศรีดา

 

27

กันยายน

2550

ร.ต.อ.หญิง

อวยพร

ศรีเทียมทอง

ด.ต.

อำพัน

เลิศเมือง

 

28

กันยายน

2550

ร.ต.อ.หญิง

ปัทมา

การะเกตุ

ด.ต.

สันติ

เอกสินธุ์

 

29

กันยายน

2550

ด.ต.หญิง

บุษกรณ์

วัฒนะนุพงษ์

ด.ต.

รณฤทธิ์

เศษฐยานนท์

วันหยุดราชการ

30

กันยายน

2550

ร.ต.อ.หญิง

ปัทพรรณ

กำจัดภัย

ด.ต.

วิรัตน์

บุญสุขเกิด

วันหยุดราชการ

 

ตารางเวรสำรอง

 

อันดับสำรอง

ร้อยเวรรักษาสถานที่
ปฏิบัติหน้าที่แต่เวลา

06.00 น.-18.00 .

ร้อยเวรรักษาสถานที่
ปฏิบัติหน้าที่แต่เวลา

18.00 น.-06.00 .ของวันรุ่งขึ้น

สำรองอันดับที่ 1

ร.ต.อ.หญิง

กรรณิกา

หนูวรรณ

ด.ต.

ชัยศิริ

จารุภัตติ์

สำรองอันดับที่ 2

ร.ต.อ.หญิง

องุ่น

แตงสาขา

ด.ต.

ธานินทร์

อินทรพรหม

สำรองอันดับที่ 3

ร.ต.อ.หญิง

อวยพร

ศรีเทียมทอง

ร.ต.อ.

พรชัย

จันทภาพ

สำรองอันดับที่ 4

ร.ต.อ.หญิง

ธัญมน

อินทะนิน

ร.ต.อ.

ภาคิน

แสนพุฒิ

สำรองอันดับที่ 5

ด.ต.หญิง

สุรางค์

แป้นเปีย

ร.ต.อ.

จุลศักดิ์

ชูเสือหึง

สำรองอันดับที่ 6

ร.ต.ท.หญิง

ทัศยา

แช่มช้อย

ร.ต.อ.

ศรายุทธ

ชิงชู

สำรองอันดับที่ 7

ด.ต.หญิง

ปทิตตา

บานเย็น

ด.ต.

วิชัย

สงกรานตานนท์

สำรองอันดับที่ 8

ร.ต.อ.หญิง

รตนพร

มนัสชัย

ด.ต.

ศุภชัย

สงวนศรี

 

 

หมายเหตุ        การปฏิบัติหน้าที่เวรทุกผลัดให้มาปฏิบัติหน้าที่โดยให้ขาดจากงานเดิม

 

 

1.

ร.ต.อ.เชน

พันธ์เพียร

ตัดต่อ vcd ภ.7

 

 

 

ตรวจแล้วถูกต้อง

 

 

 

                                 พ.ต.ท.หญิง สมพิศ  พรายนุกูล

 

 

 

 

(สมพิศ  พรายนุกูล)

 

 

 

 

สว.ฝอ.1 บก.อก..7