โครงการปฏิบัติธรรมตำรวจภูธรภาค 7

 

 

 

                        โครงการปฏิบัติธรรม ตำรวจภูธรภาค 7 ส่วนกลาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี รุ่นที่ 1 และ 2 (ข้าราชการตำรวจ ฝอ.1 – 5, ศสส.ภ.7, ศฝร.ภ.7 และ ศทส.ภ.7) จำนวน 120 นาย

 

 

 

 

 

 

 

 

                พระราชรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม บรรยายธรรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ตำรวจภูธรภาค 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        พ.ต.อ.ถาวร ขาวสอาด ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 ชี้แจงกำหนดการและข้อปฏิบัติในพิธีเปิดตามโครงการปฏิบัติธรรม ตำรวจภูธรภาค 7

 

 

 

 

 

 

 

                พระคณาจารย์ นำผู้เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติธรรม ตำรวจภูธรภาค 7 เดินทักษิณาวัตรรอบองค์พระปฐมเจดีย์

 

 

 

โครงการปฏิบัติธรรมตำรวจภูธรภาค 7 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 

 

                                เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 พลตำรวจโท ฉลอง สนใจ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 มีนโยบายที่จะให้ข้าราชาการตำรวจในสังกัดทุกนาย ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จึงได้จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมตำรวจภูธรภาค 7 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ให้ได้รับแนวความคิดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจ มีจิตสำนึกที่ดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีค่านิยมที่ดีงาม และมีจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อันเป็นการนำไปสู่การปฏิบัติในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และรู้จักวิธีการพัฒนาแบบผสมผสานใจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                                ผู้เข้ารับการอบรมโครงการปฏิบัติธรรมตำรวจภูธรภาค 7 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด 8 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7, ศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7, ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค รวมทั้งสิ้น จำนวน 12,198 นาย

                                ดำเนินการอบรม โดยบรรยายหลักธรรม และฝึกปฏิบัติธรรม - นั่งสมาธิ – ฝึกจิตวิปัสสนาและเดินจงกรม โดยใช้สถานที่วัด หรือสำนักสงฆ์ หรือศูนย์ปฏิบัติธรรม หรือสำนักวิปัสสนา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค 7

                                กำหนดดำเนินการโครงการปฏิบัติธรรม เดือนละ 1 รุ่น เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน เม.ย. – ธ.ค.2549 (ทุกหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 กำหนดอบรมรุ่นแรกพร้อมกันในวันพุธที่ 26 เม.ย.2549 รุ่นต่อไป กำหนดอบรมในวันพุธสุดท้ายของแต่ละเดือน และรุ่นสุดท้ายกำหนดอบรมในวันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.2549) โดยใช้งบประมาณปกติ ของตำรวจภูธรภาค 7

                                ที่คาดว่าจะได้รับ ข้าราชการตำรวจทุกหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ถวายเป็นพระราชกุศล และทำให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 สามารถปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาและศาสนาพิธีตามแบบประเพณีอย่างถูกต้อง ใช้หลักธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี พร้อมทั้งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ อุดมการณ์สำหรับตนเอง และส่วนรวมในการพัฒนาสังคมที่ดีงาม ซึ่งจะส่งผลถึง การพัฒนาข้าราชการตำรวจ ให้มีคุณภาพชีวิตและกำลังใจที่ดีในระยะยาวและการให้บริการต่อประชาชน อย่างมีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

----------------------------------------------------------------

 

 

 

กำหนดการฝึกอบรม

"โครงการปฏิบัติธรรมตำรวจภูธรภาค 7 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี"

 

 

 

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 5

รุ่นที่ 6

รุ่นที่ 7

รุ่นที่ 8

รุ่นที่ 9

 

ภ.7

ส่วนกลาง 

 

26 เม.ย.49

26 เม.ย.49

31 พ.ค.49

28 มิ.ย.49

26 ก.ค.49

30 ส.ค.49

27 ก.ย.49

25 ต.ค.49

4 ธ.ค.49

จำนวน

60 คน

จำนวน

60 คน

จำนวน

60 คน

จำนวน

60 คน

จำนวน

60 คน

จำนวน

60 คน

จำนวน

60 คน

จำนวน

60 คน

จำนวน

60 คน

ณ ลานโพธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ.เมือง จว.นครปฐม

 

ภ.จว.

นครปฐม

 

 

26 เม.ย.49

24 พ.ค.49

28 มิ.ย.49

26 ก.ค.49

30 ส.ค.49

27 ก.ย.49

25 ต.ค.49

29 พ.ย.49

4 ธ.ค.49

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

ณ วัด

สระกะเทียม

ณ วัด

ไร่ขิง

ณ วัด

ดอนทอง

ณ วัด

ไร่ขิง

ณ วัด

สระกะเทียม

ณ วัด

ไร่ขิง

ณ วัด

ดอนทอง

ณ วัด

สระกะเทียม

ณ วัด

ไร่ขิง

 

ภ.จว.

สุพรรณบุรี 

 

26 เม.ย.49

31 พ.ค.49

28 มิ.ย.49

4 ก.ค.49

30 ส.ค.49

27 ก.ย.49

25 ต.ค.49

29 พ.ย.49

4 ธ.ค.49

จำนวน

129 คน

จำนวน

129 คน

จำนวน

129 คน

จำนวน

129 คน

จำนวน

129 คน

จำนวน

129 คน

จำนวน

129 คน

จำนวน

129 คน

จำนวน

129 คน

ณ วัดไทรงามธรรมธราราม

 

ภ.จว.

กาญจนบุรี 

 

26 เม.ย.49

31 พ.ค.49

28 มิ.ย.49

26 ก.ค.49

30 ส.ค.49

27 ก.ย.49

25 ต.ค.49

29 พ.ย.49

4 ธ.ค.49

จำนวน

100 คน

จำนวน

60 คน

จำนวน

60 คน

จำนวน

60 คน

จำนวน

60 คน

จำนวน

60 คน

จำนวน

60 คน

จำนวน

60 คน

จำนวน

60 คน

ณ วัดท่าเสด็จ

 

ภ.จว.

ราชบุรี

 

 

26 เม.ย.49

1-5 พ.ค.49

26-30 มิ.ย.

26 ก.ค.49

30 ส.ค.49

27 ก.ย.49

25 ต.ค.49

29 พ.ย.49

4 ธ.ค.49

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

ณ วัดเขาวัง

ณ วัดหลวงพ่อสด

ธรรมกายาราม

ณ วัดในพื้นที่

 สภ.อ.บ้านโป่งนโป่ง

ณ วัดในพื้นที่

 สภ.อ.โพธารามพธาราม

ณ วัดในพื้นที่

 สภ.อ.ปากท่อปากท่อ

ณ วัดในพื้นที่

สภ.อ.ดำเนินฯำเนินฯ

ณ วัดในพื้นที่

 สภ.อ.จอมบึงมบึง

ณ วัดในพื้นที่

สภ.อ.เมืองฯาชบุรี

 

ภ.จว.

เพชรบุรี 

 

26 เม.ย.49

31 พ.ค.49

28 มิ.ย.49

26 ก.ค.49

30 ส.ค.49

27 ก.ย.49

25 ต.ค.49

29 พ.ย.49

4 ธ.ค.49

จำนวน

158 คน

จำนวน

158 คน

จำนวน

158 คน

จำนวน

158 คน

จำนวน

158 คน

จำนวน

158 คน

จำนวน

158 คน

จำนวน

158 คน

จำนวน

157 คน

ณ วัดบันไดทอง

ณ วัดเขาทะโมน

 

ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

26 เม.ย.49

31 พ.ค.49

28 มิ.ย.49

26 ก.ค.49

30 ส.ค.49

27 ก.ย.49

25 ต.ค.49

29พ.ย.49

4 ธ.ค.49

จำนวน

150 คน

จำนวน

150 คน

จำนวน

150 คน

จำนวน

150 คน

จำนวน

150 คน

จำนวน

150 คน

จำนวน

150 คน

จำนวน

150 คน

จำนวน

150 คน

ณ วัดธรรมิการามฯ

 

ภ.จว.

สมุทรสาคร 

 

26 เม.ย.49

31 พ.ค.49

28 มิ.ย.49

26 ก.ค.49

30 ส.ค.49

27 ก.ย.49

25 ต.ค.49

29 พ.ย.49

4 ธ.ค.49

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

จำนวน

100 คน

ณ วัดป่ามหาชัย

 

 

ภ.จว.สมุทรสงคราม 

 

26 เม.ย.49

24 พ.ค.49

28 มิ.ย.49

26 ก.ค.49

30 ส.ค.49

27 ก.ย.49

25 ต.ค.49

29 พ.ย.49

4 ธ.ค.49

จำนวน

100 คน

จำนวน

45 คน

จำนวน

45 คน

จำนวน

45 คน

จำนวน

45 คน

จำนวน

45 คน

จำนวน

45 คน

จำนวน

45 คน

จำนวน

45 คน

วัดวชิรคาม