รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ผกก. 1 บก.อก.ภ. 7

 

1.

 พ.ต.อ.วิเชียร            สมานพงษ์

ระหว่าง

   1        พฤษภาคม          2537

ถึง

 29          กุมภาพันธ์             2539

2.

 พ.ต.อ.เสน่ห์             ชื่นจู

ระหว่าง

   1        มีนาคม               2539

ถึง

 24          ตุลาคม                 2539

3.

 พ.ต.อ.จรูญ              ศรีสมบัติ

ระหว่าง

 25        ตุลาคม               2539

ถึง

 30          เมษายน                2542

4.

 พ.ต.อ.วิรัช               วัชรขจร

ระหว่าง

   1        พฤษภาคม          2542

ถึง

 14          มกราคม               2543

5.

 พ.ต.อ.สืบศักดิ์          ชวาลวิวัฒน์

ระหว่าง

 15        มกราคม             2543

ถึง

 15          พฤศจิกายน           2544

6.

 พ.ต.อ.วิศิษฐ์            โสมินทุ

ระหว่าง

 16        พฤศจิกายน         2544

ถึง

 15          ธันวาคม               2545

7.

 พ.ต.อ.ถาวร             ขาวสอาด

ระหว่าง

 16        ธันวาคม             2545

ถึง

 29          มิถุนายน               2548

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ. 7

 

1.

 พ.ต.อ.ถาวร             ขาวสอาด

ระหว่าง

 30        มิถุนายน             2548

ถึง

ปัจจุบัน

งาน 1 / งาน 2 / งาน 3 / งาน 4