วิสัยทัศน์

กองกำกับการ 1 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 จะมุ่งมั่นพัฒนาระบบข้อมูลงานธุรการ และกำลังพลให้มีความถูกต้องทันสมัยเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของตำรวจภูธรภาค 7 มีความเสมอภาค เป็นธรรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

 

 

 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบข้อมูลงานธุรการและกำลังพลอย่างบูรณาการ ให้มีความถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด

2. กลั่นกรอง วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสนอแนะแนวทาง ประกอบการพิจารณา วินิจฉัยและสั่งการของผู้บังคับบัญชา

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความรอบรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี และสร้างจิตสำนึกต่อหน้าที่

4. รักษามาตรฐานของงาน และคุณภาพของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง ให้คงอยู่ในระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย

 

 

 

 

 

เป้าหมาย

ระบบข้อมูลของงานธุรการและกำลังพล ได้มาตรฐานตามระบบ 1101 สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจนผู้ใช้ระบบข้อมูลเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 

 

 

งาน 1 / งาน 2 / งาน 3 / งาน 4