นโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดย

พลตำรวจเอก โกวิท  วัฒนะ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

îîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî

                สำนักงานตำรวจแห่งชาติในยุคการปฏิรูปและพัฒนาระบบราชการไทย กอปรกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาวการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จำเป็นที่จะต้องปรับตัวในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยยึดถือประสิทธิภาพและความสำเร็จของงานเป็นหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า โดยการปฏิบัติทั้งปวงจะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

                จากอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 เป็นสิ่งที่ข้าราชการตำรวจทุกนายจะต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานทั้งปวง เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนสนับสนุนและนำแนวทางตามพระกระแสพระราชดำรัสและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลตามพระราชประสงค์อย่างจริงจัง นอกจากนั้นจะต้องปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาและดำเนินการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในเรื่องการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น การกวาดล้างผู้มีอิทธิพล การจัดระเบียบสังคม แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การลักลอบค้ามนุษย์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำหนดนโยบายเร่งด่วนให้ข้าราชการตำรวจทุกนายถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดรวม 4 ประการ ดังนี้

                1. การปรับปรุงองค์กรและการบริหาร

                                1.1 ปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาระบบการบริหารงานทุกระดับให้มีความทันสมัย และเป็นสากลเพื่อรองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยให้มีความเชื่อมโยงในการบูรณาการระหว่างตำรวจท้องที่ (Area) กับหน่วยงานเฉพาะหน้าที่ (Function) และหน่วยงานอื่นของรัฐโดยให้มีสายการบังคับบัญชาที่สั้น (Fiat Organzation) รวมทั้งการให้ความสำคัญกับสายงานอำนวยการ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะต้องรับผิดชอบตามโครงสร้างใหม่

                                1.2 บริหารงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยกระจายอำนาจทางการบริหารทรัพยากรและการตัดสินใจสู่หน่วยปฏิบัติให้มากที่สุด และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับหน่วยงานตำรวจทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อศรัทธาให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น

                                1.3 พัฒนางานการศึกษาและฝึกอบรมให้กว้างขวางและเข้มข้นเป็นรากฐานของวิชาชีพของตำรวจอย่างแท้จริง สอดคล้องกับความต้องการในการสร้างข้าราชการตำรวจ มืออาชีพ และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งปรับทัศนคติและวัฒนธรรมในการทำงานให้เป็นตำรวจที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                                1.4 ให้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อการผนึกกำลังในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและประเทศชาติ

                2. การทำสงครามกับคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

                                2.1 กำจัดบุคลากรที่เสื่อม แอบแฝง แสวงหาผลประโยชน์จากองค์กรและการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของข้าราชการตำรวจในการต่อต้านและร่วมมือกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

                                2.2 ปรับปรุงระบบงานและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการประเมินและตรวจสอบในด้านความเที่ยงธรรมและโปร่งใสจากทุกหน่วยงาน

                                2.3 ดำเนินการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการตามอำนาจหน้าที่ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในภาพรวม โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

                                2.4 จัดหาสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับข้าราชการตำรวจอย่างเหมาะสมและทั่วถึง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีพให้อยู่ในความพอดีตามรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีความเรียบง่าย ประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินฐานะ

                                2.5 ปลูกฝังให้ข้าราชการตำรวจดำรงชีวิต โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อันได้แก่ การรักษาความสัจ การรู้จักข่มใจตนเอง การอดทน อดกลั้น และรู้จักละวางความชั่ว โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา

                3. การทำให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชน

                                3.1 ให้บริการประชาชนตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยปรับปรุงการบริการให้เป็นในลักษณะมืออาชีพ ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือลูกค้าคนสำคัญ จัดให้มีการบริการเสร็จสิ้น ณ จุดให้บริการ ( OneStop/Contact Sevice ) และสร้างจิตสำนึกข้าราชการตำรวจให้มีการบริการด้วยความเต็มใจ( Sevice Mind ) ยิ้มแย้มแจ่มใส รวดเร็ว เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม

                                3.2 เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์การป้องกันนำการปราบปราม ด้วยการพัฒนางานการข่าว งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกับการปฏิบัติงานของตำรวจในทุกพื้นที่ และเน้นให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานด้านการป้องกันหรือประเมินผลในเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสกับประชาชนมากที่สุด จะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือน

                                3.3 ดำเนินการทำสงครามยาเสพติดภายในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยดำเนินการในเชิงรุกเพื่อ “สร้างพลังแผ่นดิน” ทั้งการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และฟื้นฟู ตามนโยบายของรัฐบาลให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับปฏิบัติ เน้นการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด

                                3.4 ดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลรวมถึงเครือข่ายและผู้สนับสนุนการกระทำความผิดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน และเกิดความสงบสุขของสังคม

                                3.5 ดำเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจปัญหาและเข้าถึงประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม เพื่อให้ปัญหาในภาพรวมยุติโดยเร็วที่สุดและเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้กฎหมายและบนเอกลักษณ์เฉพาะของศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในแนวทางการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยใช้หลักนิติศาสตร์ควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์อย่างบูรณาการ เพื่อความสงบเรียบร้อยและผาสุกของประชาชนชาวไทย

                                3.6 สนับสนุนนโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล โดยกวดขัน ปราบปรามสถานบริการและสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

                4. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค

                                4.1 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพพนักงานสอบสวนให้มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และความเป็นวิชาชีพการสอบสวน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

                                4.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสืบสวน สอบสวน งานวิทยาการเทคโนโลยี และนิติวิทยาศาสตร์ ให้มีความเชี่ยวชาญ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้มีการยกระดับความร่วมมือระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม

                                4.3 ปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการตำรวจ ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ไม่ปล่อยปละละเลย หรือเลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่มบุคคลหรือช่วงเวลา เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการสร้างวินัยอย่างยั่งยืนต่อไป การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของตำรวจทุกนาย ให้ยึดถือนโยบายนี้เป็นกรอบในการกำหนดรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากงานปกติประจำ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องกำกับ ดูแล ควบคุม ผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจะต้องติดตามผลการปฏิบัติและปรับแนวทางให้เหมะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อไป

 

 

 

 

 

นโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ของ พล.ต.อ.โกวิท    วัฒนะ

(4 ก.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.1

 

ก.2

 

ก.3

 

ก.4

การปรับปรุงองค์กร

และการบริหาร

การทำสงคราม

กับคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

การทำให้ตำรวจเป็น

ที่พึ่งของประชาชน

การบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเสมอภาค

1.ปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาระบบการบริหารให้ทันสมัยเป็นสากล

2.บริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธา

3.พัฒนางานการศึกษาอบรมให้เป็นรากฐานของวิชาชีพตำรวจในการสร้างตำรวจมืออาชีพ

4.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและประเทศชาติ

1. กำจัดบุคลากรที่เสื่อม แอบแฝง แสวงหาประโยชน์จากองค์กร

2. ปรับปรุงระบบของทุกหน่วยให้พร้อมรองรับการประเมินและตรวจสอบ

3. ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นโดยยึดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเด็ดขาด

4. จัดหาสวัสดิการและค่าตอบแทน อย่างเหมาะสมและทั่วถึง

5. ปลูกฝังให้ข้าราชการตำรวจดำรงชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1.ให้บริการประชาชนตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง หรือลูกค้าคนสำคัญ

2.เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์การป้องกันนำการปราบปราม

3.ทำสงครามยาเสพติด โดยดำเนินการเชิงรุกเพื่อ “สร้างพลังแผ่นดิน”

4.ปราบปรามผู้มีอิทธิพลเครือข่าย และผู้สนับสนุน

5.แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถมาเป็นแนวทาง

6.สนับสนุนนโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล โดยกวดขันปราบปรามสถานบริการ และสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

1.ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพพนักงานสอบสวนให้มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และความเป็นวิชาชีพการสอบสวน

2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสืบสวนสอบสวน วิทยาการ เทคโนโลยี และนิติวิทยาศาสตร์

3.ปลูกจิตสำนึกข้าราชการตำรวจ ให้มีการบังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจัง

        


งาน 1 / งาน 2 / งาน 3 / งาน 4