ä

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการตำรวจ (เต็มยศ)

 การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการตำรวจ (ครึ่งยศ)

 การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอแบะ

 การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องแบบสโมสร

 การประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ä