รวมคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรฯ

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัย ปภ.97 หัวหิน

                        -  ห้วงระยะเวลา 3 ตุลาคม 2549 ถึง 1 พฤษภาคม 2550

                                    -  ห้วงระยะเวลา 8 มิถุนายน 2550 ถึง 30 กันยายน 2550  

                                                -  ห้วงระยะเวลา 2 ตุลาคม 2550 ถึง 1 พฤษภาคม 2551

การปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัย ปภ.97 หัวหิน

                        -  ห้วงระยะเวลา 28 เมษายน 2549 ถึง 30 กันยายน 2549

                                    -  ห้วงระยะเวลา 30 มีนาคม 2548 ถึง 26 กันยายน 2548

                                                -  ห้วงระยะเวลา 3 ตุลาคม 2549 ถึง 1 พฤษภาคม 2550

คำสั่งการจัดเวรอำนวยการชั้นผู้ใหญ่

                        -  เดือน สิงหาคม 2550

                             -  เดือน กันยายน 2550

                                      -  เดือน ตุลาคม 2550

คำสั่งการจัดเวร ควบคุมสั่งการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7

                        -  เดือน สิงหาคม 2550

                             -  เดือน กันยายน 2550

                                      -  เดือน ตุลาคม 2550

คำสั่งเป็นผู้แทน ฝ่ายอำนวยการ 1ฯ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7

                        - เดือน สิงหาคม 2550

                             -  เดือน กันยายน 2550

                                      -  เดือน ตุลาคม 2550

คำสั่งการจัดเวร นายตำรวจเวรอำนวยการ นายตำรวจเวร เวรฝ่ายสื่อสาร เวรเทคโนโลยีสารสนเทศ เวรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาชญากรรม และเวรเจ้าหน้าที่อาชญากรรมพิเศษ

ประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7

                        -  เดือน สิงหาคม 2550

                             -  เดือน กันยายน 2550

                                      -  เดือน ตุลาคม 2550

คำสั่งการจัดเวรเฝ้าฟังโทรทัศน์ วิทยุ

                        -  เดือน สิงหาคม 2550

                                                -  เดือน กันยายน 2550     

                                                -  เดือน ตุลาคม 2550

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรรักษาสถานที่ราชการ

                        -  เดือน สิงหาคม 2550

                             -  เดือน กันยายน 2550

                                      -  เดือน ตุลาคม 2550

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามประจำสถานที่ราชการ และประชาสัมพันธ์

                        -  เดือน สิงหาคม 2550

                                    -  เดือน กันยายน 2550

                                                -  เดือน ตุลาคม 2550

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรประจำสถานที่ราชการ (ฝ่ายอำนวยการ 1)

                        -  เดือน สิงหาคม 2550

                                    -  เดือน กันยายน 2550

                                                -  เดือน ตุลาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน 1 / งาน 2 / งาน 3 / งาน 4