สี่เหลี่ยมมน: คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
	 ä คำสั่งที่ 825 /2548 เรื่อง การใช้เครื่องหมายจำพวกและเครื่องหมายสังกัดประกอบเครื่องแบบ

 

สี่เหลี่ยมมน: คำสั่งตำรวจภูธรภาค 7
	 ä คำสั่งที่ 1314 / 2548 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7

 

สี่เหลี่ยมมน: คำสั่งกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7
	 ä คำสั่งที่ 147 / 2548 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปกครอง หรือกวดขัน ควบคุม กำกับดูแล ความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจในปกครองบังคับบัญชา

 

สี่เหลี่ยมมน: คำสั่งฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7
	 ä คำสั่งที่ 26/2548 ลงวันที่ 22 พ.ย. 2548 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด
	 ä คำสั่งที่ 27/2548 เรื่อง การแบ่งมอบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกครอง หรือกวดขัน ควบคุม กำกับดูแล ความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจในปกครองบังคับบัญชา

               

สี่เหลี่ยมมน: คำสั่งแต่งตั้งครูฝึก
ä บัญชีรายชื่อครูฝึก สายงานจราจร ประจำปี 2549
ä บัญชีรายชื่อครูฝึก สายงานปราบปราม ประจำปี 2549
ä บัญชีรายชื่อครูฝึก สายงานสืบสวน ประจำปี 2549
คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยง
ä บัญชีรายชื่อ ครูพี่เลี้ยง ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
ประจำปีงบประมาณ 2549 ( นรต.รุ่น 59 )
ä บัญชีรายชื่อครูพี่เลี้ยง กอน. และ กอต. 
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ประจำปี 2549
ä บัญชีรายชื่อ ครูพี่เลี้ยง ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
ประจำปีงบประมาณ 2550 ( นรต.รุ่น 60 )

 

 

 

 

งาน 1 / งาน 2 / งาน 3 / งาน 4