ผลการทดสอบสมรรถภาพข้าราชการตำรวจ

ครั้งที่ 2/2549 (ก.ค. – ส.ค.49)

 

 

 

 

 

ลำดับ

หน่วยงาน

จำนวน

หน่วยงาน     ในสังกัด

จำนวน

หน่วยงาน

ที่รายงาน

ผลทดสอบ

จำนวน

หน่วยงาน

ที่ยังไม่ได้

รับรายาน

จำนวน

ตำรวจเข้าทดสอบ

ผ่านเกณฑ์

การทดสอบ

(60%)

คิดเป็น

ร้อยละ

 

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ.จว.

นครปฐม

13

13

0

1,509

1,471

97.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ.จว.

สุพรรณบุรี

17

17

0

1,452

1,443

99.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ.จว.

กาญจนบุรี

22

22

0

1,791

1,791

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ.จว.

ราชบุรี

15

15

0

1,471

1,469

99.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ.จว.

เพชรบุรี

14

14

0

1,294

1,294

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ.จว.

ประจวบฯ

17

17

0

1,253

1,219

97.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ.จว.

สมุทรสาคร

6

6

0

622

600

96.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ.จว.

สมุทรสงคราม

7

7

0

446

423

94.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ.7 ส่วนกลาง

(เว้น กก.อป)

9

9

0

603

551

91.38

ภ.7+บก.อก.+ศทส.

+ศฝร.+ศสส.ภ.7

 

 

 

 

 

 

 

 

กก.อป.ศสส.

ภ.7

1

1

0

243

243

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

121

121

0

10,684

10,504

98.32