ผลการทดสอบสมรรถภาพข้าราชการตำรวจ

ครั้งที่ 1/2549 (ม.ค. – ก.พ.49)

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

 

หน่วยงาน

จำนวนหน่วยงาน     ในสังกัด

จำนวนหน่วยงาน

ที่รายงานผลทดสอบ

จำนวน

หน่วยงาน

ที่ ยังไม่ได้

รับรายาน

จำนวนตำรวจเข้าทดสอบ

ผ่านเกณฑ์การทดสอบ (60%)

คิดเป็น

ร้อยละ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ภ.จว.นครปฐม

13

12

1

1,442

1,422

98.61

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ภ.จว.สุพรรณบุรี

17

16

1

1,359

1,359

99.78

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ภ.จว.กาญจนบุรี

22

22

-

1,663

1,663

100

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ภ.จว.ราชบุรี

17

17

-

1,703

1,686

99.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ภ.จว.เพชรบุรี

14

14

-

1,275

1,274

99.92

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

17

16

1

1,014

1,008

99.41

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ภ.จว.สมุทรสาคร

6

6

-

722

720

99.72

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ภ.จว.สมุทรสงคราม

6

6

-

345

326

9449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

112

109

3

9,523

9,455

99.29