รับมอบใบประกาศเกียติคุณ P.S.O.

 

 

 

 

 

ประกาศเกียติคุณฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

กองกำกับการ 1 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7

ได้ผ่านการคัดเลือกจากตำรวจภูธรภาค 7 เพื่อเสนอขอรับรองระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย
ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ ระบบมาตรฐาน 1101: ระบบข้อมูล
ตามนโยบายแห่งรัฐการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
สมควรแก่การยกย่อง สรรเสริญ และเป็นตัวอย่างที่ดี แก่ตำรวจภูธรจังหวัดทั้งหลาย
ขอให้ร่วมกันรักษาความดีนี้ไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดไป

ให้ใว้ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2546

พลตำรวจโท พิชิต ควรเดชะคุปต์
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7

 

 

 

 

 

งาน 1 / งาน 2 / งาน 3 / งาน 4