ä

ผลการปฏิบัติงาน

ä

 

 

โครงการปฏิบัติธรรม ตำรวจภูธรภาค 7 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป

 

ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงแรมที่ประทับ ตำรวจภูธรภาค 7

 

ดำเนินการจัดการฝึกอบรมโครงการเจ้าหน้าที่การข่าว (ประชาคมข่าว)

 

ดำเนินการจัดการประชุมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสืบสวนสอบสวน

 

ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ (191)

 

ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2549

 

ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันปราบปราม เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2549

 

ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7

 

ดำเนินการจัดการฝึกอบรมผู้เปลี่ยนสายงานกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี 2548 หลักสูตรการจราจรระดับชั้นประทวนในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 7

 

 

ä

 

ä